Thứ 7, Ngày 25/06/2022 -

Kết quả 3 năm triển khai Đề án thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 27/05/2022  16:16
Mặc định Cỡ chữ
Sau 03 năm triển khai khai Đề án thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), công tác thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực; huy động sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền địa phương, nâng cao nhận thức và trách nhiệm tham gia BHXH của người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

(ảnh minh họa)

 

Triển khai Chương trình 72-CT/TU ngày 21/11/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH, UBND tỉnh ban hành Đề án thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030 với các mục tiêu phấn đấu theo từng giai đoạn, cụ thể: Đến năm 2021, đạt khoảng 17,6% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH (trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 0,6% lực lượng lao động trong độ tuổi); năm 2025, đạt khoảng 30% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH (trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1,2% lực lượng lao động trong độ tuổi) và đến năm 2030, đạt khoảng 40% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH (trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 3% lực lượng lao động trong độ tuổi)...

 

Đến nay, chính sách BHXH, BHTN đã từng bước khẳng định và phát huy vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội; là nguồn thu nhập thay thế, bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ mất việc làm, gặp khó khăn trước mắt trong cuộc sống, tìm kiếm cơ hội tham gia trở lại thị trường lao động.

 

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc triển khai thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, diện bao phủ và số người thụ hưởng các chế độ BHXH không ngừng tăng cao qua từng năm, đặc biệt là tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện.

 

Năm 2019, toàn tỉnh có 41.864 người tham gia BHXH (2.637 người tham gia BHXH tự nguyện), tỷ lệ bao phủ  BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 15,06%; 32.537 người tham gia BHTN, tỷ lệ bao phủ BHTN so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 11,07%.

 

Đến năm 2021, đã có 52.739 người tham gia BHXH (12.720 người tham gia BHXH tự nguyện), tỷ lệ bao phủ BHXH đạt 105,57% so với chỉ tiêu Đề án thực hiện chính BHXH trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030; 33.599 người tham gia BHTN, tỷ lệ bao phủ BHTN đạt 81,1% so với chỉ tiêu Đề án thực hiện chính BHXH trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030.

 

Công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Kon Tum được triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú; cách thức thực hiện, nội dung tuyên truyền thường xuyên được đổi mới phù hợp đặc điểm, tính chất của từng nhóm tham gia, mang lại hiệu quả cao. Các hình thức, nội dung được triển khai gồm: tuyên truyền trực tiếp đến người dân thông qua việc phối hợp với UBND xã, phường, các già làng, thôn trưởng, tổ trưởng; tuyên truyền trực quan dưới hình thức pano, áp phích, tờ rơi, tờ gấp về BHXH tự nguyện; treo pano, áp phích, băng rôn; tổ chức lễ ra quân nhân tháng BHXH...

 

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH được quan tâm chú trọng thực hiện. Tích cực hỗ trợ người tham gia thực hiện kê khai, nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công Ngành BHXH, ứng dụng VSSID. Hỗ trợ người tham gia, doanh nghiệp sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

 

Hiện nay 100% viên chức và người lao động ngành BHXH làm công tác chuyên môn trên toàn tỉnh đã được cấp phát và sử dụng chữ ký số chuyên dùng ngành Bảo hiểm xã hội giúp cho việc thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHTN được nhanh chóng, chính xác, an toàn và chặt chẽ hơn, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và hiệu quả quản lý của cơ quan.

 

Thời gian tới, BHXH tỉnh xác định mục tiêu phấn đấu cụ thể cho từng năm để hoàn thành mục tiêu đề ra; tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn chưa tham gia BHXH, BHTN cho người lao động. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, BHTN; nhất là BHXH tự nguyện tạo sự đồng thuận trong xã hội trong thực hiện chính sách BHXH. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước giữa cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động./.

 

Lê Hằng