Thứ 7, Ngày 25/06/2022 -

Tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội
Ngày đăng: 26/05/2022  21:46
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 25/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1586/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Công điện số 431/CĐ-TTg ngày 19/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau: Tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 462/KH-UBND ngày 18/02/2022 và Công văn số 1132/UBND-KTTH ngày 21/4/2022.

 

Khẩn trương triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 1448/KH-UBND ngày 16/4/2022; đảm bảo hoàn thành trong tháng 8 năm 2022.

 

Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2418/UBND-KGVX ngày 15/7/2021. Đẩy mạnh các giải pháp thực hiện chăm lo, bảo đảm đời sống cho người lao động, tổ chức thông tin, điều tiết kết nối cung - cầu lao động, đảm bảo ổn định và phát triển thị trường lao động.

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các địa phương, đơn vị có liên quan tập trung rà soát, đôn đốc việc thực hiện các chính sách còn hiệu lực theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch COVID-19; chủ động tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp và tập trung hướng dẫn doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động. Trên cơ sở đó, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP; đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. Hoàn thành trong tháng 6 năm 2022.

 

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả Đề án thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người lao động hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, lợi ích lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo đảm an sinh xã hội bền vững, hạn chế tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần, không để xảy ra tình trạng trục lợi bảo hiểm xã hội.

 

Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tăng cường công tác theo dõi, thanh tra, kiểm tra thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Văn bản này; kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo quy định.

 

Tuấn Tài