Thứ 7, Ngày 25/06/2022 -

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tu Mơ Rông
Ngày đăng: 21/05/2022  01:28
Mặc định Cỡ chữ
Tại Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 19/5/2022, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tu Mơ Rông, với các chỉ tiêu chủ yếu:

 

 

Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 85.744,25 ha (trong đó: Đất nông nghiệp 82.794,04 ha; đất phi nông nghiệp 2.525,40 ha; đất chưa sử dụng 424,81 ha).

 

Kế hoạch thu hồi các loại đất 940,06 ha (trong đó: Đất nông nghiệp 887,11 ha; đất phi nông nghiệp 39,05 ha; đất chưa sử dụng 13,90 ha).

 

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất 485,44 ha (trong đó: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 480,04 ha và chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 5,40 ha).

 

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 13,90 ha (trong đó: Đất nông nghiệp 8,29 ha và đất phi nông nghiệp 5,61 ha.

 

UBND huyện Tu Mơ Rông có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện; thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý, sử dụng đất đúng theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

 

Trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, chỉ được tổ chức thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, phù hợp với các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của cấp huyện.

 

Đối với các dự án Trạm cân thu mua nông sản trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tu Mơ Rông, chỉ được thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất qua đất thương mại dịch vụ sau khi đã đảm bảo các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đấu nối ra đường giao thông và đã xử lý xong theo đúng các quy định của pháp luật đối với các vi phạm về đất đai, xây dựng đã xảy ra tại các Trạm cân thu mua nông sản trên địa bàn huyện...

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh