Thứ 7, Ngày 25/06/2022 -

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Sa Thầy
Ngày đăng: 20/05/2022  20:10
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 290/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Sa Thầy.

 

 

Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch là 143.172,86 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 134.294,46 ha; đất phi nông nghiệp 8.723,04 ha; đất chưa sử dụng 155,36 ha.

 

Kế hoạch thu hồi các loại đất 786,22 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 408,34 ha; đất phi nông nghiệp 377,88 ha.

 

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất 463,23 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 459,3 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 3,03 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 0,9 ha.

 

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 15,55 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 15 ha và đất phi nông nghiệp 0,55 ha.

 

UBND tỉnh giao UBND huyện Sa Thầy thực hiện công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện theo đúng quy định; thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý, sử dụng đất đúng theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt. thực hiện tốt chính sách thu hồi, chuyển mục đích, giao cho thuê đất theo đúng kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt...

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh