Thứ 7, Ngày 25/06/2022 -

Kon Plông: Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Ngày đăng: 20/05/2022  20:41
Mặc định Cỡ chữ
UBND huyện Kon Pông vừa có văn bản số 1108/UBND-VP ngày 19/5/2022 về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
Người dân làm đường giao thông nông thôn

 

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban ngành thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn quán triệt, đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

 

Tăng cường tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về nội dung, yêu cầu và những định hướng trong tổ chức thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia.

 

Chủ động hơn nữa trong công tác cụ thể hóa các cơ chế, chính sách về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đã được ban hành.

 

Tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp để ưu tiên bố trí đủ nguồn vốn ngân sách nhà nước các cấp, huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là các nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp và nguồn vốn đóng góp tự nguyện của người dân.

 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động truyền thông và công tác quản lý, điều hành tổ chức thực hiện để chủ động triển khai có hiệu quả, đảm bảo tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường.

 

Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp các đơn vị có liên quan trên cơ sở ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 139/TB-VPCP ngày 10/5/2022 của Văn phòng Chính phủ và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh có liên quan, tham mưu UBND huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện đảm bảo hiệu quả, kịp thời./.

                                                                                                                                                                                                                             Lê Hằng