Thứ 7, Ngày 25/06/2022 -

Triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2022
Ngày đăng: 20/05/2022  15:56
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19/5/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1518/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể như sau: Về phát triển toàn diện trẻ em, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em: Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em đạt 53 xã (51,96%). Tỷ lệ trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện đạt 87%. Giảm tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh trên 1.000 trẻ đẻ sống dưới 9,8%o; giảm tỷ suất tử vong của trẻ em dưới 1 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ sống xuống 32,2%o; giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ sống dưới 49,8%. Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể cân nặng theo tuổi xuống dưới 18,8%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể chiều cao theo tuổi xuống 32,7%. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin đạt 95%; 96% trẻ em dưới 5 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin. Tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con là 2%. Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục cho trẻ em có công trình vệ sinh đạt yêu cầu.

 

Về bảo vệ trẻ em: Giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên tổng số trẻ em xuống dưới 3,3%; 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp. Giảm tỷ lệ trẻ em bị xâm hại trên tổng số trẻ em xuống dưới 0,04%. Phấn đấu duy trì không có lao động trẻ  em và  người  chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh trái quy định của pháp luật. Giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích xuống 513/100.000; giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích xuống còn 16,5/100.000. Phấn đấu 100% trẻ em gặp thiên tai, thảm họa được cứu trợ, hỗ trợ kịp thời. Từng bước xóa bỏ tình trạng tảo hôn, duy trì mức giảm số cuộc tảo hôn từ 2%-3%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh đạt 98%.

 

Về giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em: Phấn đấu tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được phát triển phù hợp về sức khỏe, học tập và tâm lý xã hội đạt 98%. Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 91,37%. Tỷ lệ trẻ em hoàn thành cấp tiểu học đạt 99,3%; phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em bỏ học bậc tiểu học dưới 0,20%. Tỷ lệ trẻ em hoàn thành cấp trung học cơ sở đạt 88%; phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em bỏ học cấp trung học cơ sở dưới 0,50%. Phấn đấu 95% trường học có dịch vụ hỗ trợ tâm lý trẻ em. Tỷ lệ trường học có cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viên khuyết tật đạt 50%; tỷ lệ trẻ em khuyết tật có nhu cầu học tập được tiếp cận giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập và hỗ trợ phục hồi chức năng phù hợp đạt 75%. Phấn đấu tỷ lệ các xã, phường, thị trấn có điểm văn hóa, vui chơi dành cho trẻ em đạt 35%.

 

Về sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em: Phấn đấu trẻ em từ 07 tuổi trở lên được hỏi ý kiến về các vấn đề của trẻ em với các hình thức phù hợp đạt 25%. Phấn đấu trẻ em được nâng cao nhận thức, năng lực về quyền tham gia của trẻ em đạt 75%. Tỷ lệ trẻ em từ 11 tuổi trở lên được tham gia vào các mô hình, hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em đạt 25%.

 

Để Kế hoạch đạt được mục tiêu đề ra, các nhiệm vụ và giải pháp được triển khai gồm: Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em. Phát triển toàn diện trẻ em, bảo vệ trẻ em. Thực hiện các chính sách, giải pháp về giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em. Phát huy vai trò là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, thực hiện tốt vai trò giám sát việc thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động nhằm phát huy quyền tham gia và sáng kiến của trẻ em trong trường học, cộng đồng; tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí phù hợp để thu hút trẻ em tham gia. Thành lập, hướng dẫn, tổ chức hoạt động và phát triển nhân rộng Mô hình Hội đồng trẻ em tại các cấp. Quan tâm đối tượng trẻ em từ 07 tuổi trở lên được hỏi ý kiến về các vấn đề của trẻ em với các hình thức phù hợp; phấn đấu tăng tỷ lệ trẻ em được nâng cao nhận thức, năng lực về quyền tham gia của trẻ em; tăng tỷ lệ trẻ em từ 11 tuổi trở lên được tham gia vào các mô hình, hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Tuấn Tài