Thứ 5, Ngày 29/07/2021 -

UBND tỉnh chỉ đạo việc phục vụ các buổi làm việc với Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thường trực UBND tỉnh
Ngày đăng: 19/06/2021  18:08
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 18/6/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2042/UBND-KTTH về việc chuẩn bị, phục vụ các buổi làm việc với Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các buổi họp định kỳ hằng tuần của Thường trực UBND tỉnh với các ngành, đơn vị, địa phương.

Theo đó, để thực hiện tốt công tác chuẩn bị các đề án, báo cáo trình Chính phủ, Thường trực Chính phủ, hồ sơ, tài liệu phục vụ các cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chỉnh phủ với tỉnh Kon Tum và tổ chức có hiệu quả các buổi họp định kỳ hằng tuần của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh với các cơ quan, đơn vị, địa phương; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Về tham mưu đề án, báo cáo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ và hồ sơ, tài liệu phục vụ các cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với tỉnh Kon Tum:

 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt rộng rãi nội dung tại các Văn bản số 3251/VPCP-TH ngày 18/5/2021, Văn bản số 3478/VPCP-TH ngày 26/05/2021 và Văn bản số 3477/VPCP-TH ngày 26/5/2021 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, thực hiện việc tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ các đề án, báo cáo, tài liệu đảm bảo hồ sơ, thủ tục, thời hạn theo quy định và ý kiến của Văn phòng Chính phủ tại các Văn bản trên.

 

Đối với tài liệu phục vụ Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ làm việc với tỉnh Kon Tum, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tham mưu phải trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các tài liệu làm việc để tham mưu UBND tỉnh, cụ thể gồm: Báo cáo phải có nội dung báo cáo về tình hình tổ chức bộ máy và hoạt động của địa phương. Trong đó, chú ý đánh giá mặt được, chưa được; nguyên nhân chủ quan, khách quan; các nội dung, vấn đề kiến nghị, đề xuất với Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Dự thảo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với địa phương. Các Báo cáo, tài liệu phục vụ họp, phải gửi về UBND tỉnh trước ít nhất 05 ngày theo yêu cầu tại Giấy mời họp, Công điện hoặc văn bản triệu tập họp của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

 

Về tổ chức họp định kỳ của Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh với các đơn vị, địa phương: Từ ngày 01/7/2021, Thường trực UBND tỉnh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ vào sáng thứ năm hằng tuần để cho ý kiến tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các ngành, đơn vị, địa phương.

 

Để các cuộc họp bảo đảm hiệu quả, toàn diện, giải quyết được các khó khăn, vướng mắc và các vấn đề đặt ra của các ngành, đơn vị, địa phương; UBND tỉnh yêu cầu:

 

Định kỳ hằng tuần, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát các khó khăn, vướng mắc lớn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành hoặc trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương cần kiến nghị, xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh; trên cơ sở đó, có văn bản báo cáo đề xuất tổ chức làm việc và gửi về Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp; đồng thời, gửi báo cáo đến các cơ quan chuyên môn có liên quan để có ý kiến tham mưu, đề xuất cụ thể.

 

Đối với các cơ quan chuyên môn được cơ quan đăng ký làm việc gửi lấy ý kiến, chậm nhất trong thời hạn ba ngày kể từ ngày nhận được báo cáo, tiến hành nghiên cứu, có ý kiến tham mưu cụ thể và gửi về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp chung.

 

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh: Sau khi nhận được văn bản đăng ký làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tiến hành tổng hợp, phân loại và đôn đốc các cơ quan chuyên môn có liên quan gửi ý kiến tham mưu đảm bảo đúng thời gian yêu cầu. Trên cơ sở đó, tổng hợp báo cáo và xếp lịch làm việc của Thường trực UBND tỉnh; riêng đối với các nội dung Thường trực UBND tỉnh xác định không cần thiết phải tổ chức cuộc họp thì tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực chỉ đạo xử lý.

 

Ban hành giấy mời làm việc và chuẩn bị chu đáo tài liệu và các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật để phục vụ tốt cuộc họp; ghi Biên bản và ban hành kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc; đồng thời, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại các cuộc họp của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Về hình thức tổ chức cuộc họp: Đối với các cuộc họp với các ngành, cơ quan chuyên môn tổ chức họp trực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh hoặc trực tuyến với các đơn vị; đối với cuộc họp giải quyết với các huyện, thành phố được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu thông qua các hệ thống họp trực tuyến của tỉnh./.

 

Vũ Huệ- Tấn Danh