Thứ 5, Ngày 29/07/2021 -

Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Nội vụ
Ngày đăng: 19/06/2021  17:53
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 18/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 311/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố 132 TTHC ngành Nội vụ (trong đó, 88 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh; 30 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện; 14  TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã).

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC đảm bảo các nội dung được công bố theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố TTHC chuẩn hóa ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, thay thế và bãi bỏ ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh TTHC ngành Nội vụ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

 

Vũ Huệ