Thứ 5, Ngày 22/04/2021 -

Thành lập Hội đồng quản lý Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Ngày đăng: 07/04/2021  13:48
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 07/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 276/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng quản lý Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, Hội đồng quản lý Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum do Giám đốc Sở Y tế làm Chủ tịch; Các thành viên gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

 

Nhiệm kỳ của Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản lý từ khi thành lập đến khi kết thúc thời gian thực hiện thí điểm tự chủ, tự chịu trách nhiệm đảm bảo chi thường xuyên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020- 2022 theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh. Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng quản lý làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định.

 

Hội đồng quản lý có chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu Sở Y tế trình UBND tỉnh phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý theo quy định; Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện, đề nghị Sở Y tế trình UBND tỉnh quyết định; Quyết định chủ trương về xây dựng tổ chức bộ máy, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động; tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, huy động các nguồn lực cần thiết để phát triển hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; Quy định cụ thể tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viên theo quy định của Đảng, phát luật của Nhà nước. Riêng tiêu chuẩn đối với Giám đốc, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn phải phù hợp với quy định của Bộ Y tế. Các chức danh Phó Giám đốc khác, căn cứ vào nhu cầu thực tiễn, Hội đồng quản lý thực hiện theo quy định hiện hành. Số lượng cấp phó thực hiện theo quy định của UBND tỉnh; Phê duyệt chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch trung hạn và hàng năm của bệnh viện; Quyết định danh mục vị trí việc làm, cơ cấu, số lượng người làm việc; tuyển dụng, sử dụng, quản lý, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng theo quy định của pháp luật; Quyết định chủ trương đầu tư mở rộng hoạt động, thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc bệnh viện; Quyết định chủ trương lớn về tổ chức, nhân sự (bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật viên chức; Thông qua báo cáo quyết toán tài chính hàng năm, thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, việc triển khai quy chế dân chủ, quyết định các vấn đề quan trọng khác của bệnh viện theo quy định của pháp luật; Xây dựng phương án kiện toàn Hội đồng quản lý Bệnh viện khi kết thúc giai đoạn thí điểm.

 

Cổng TTĐT tỉnh