Thứ 5, Ngày 22/04/2021 -

Triển khai thực hiện Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai
Ngày đăng: 06/04/2021  14:51
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 05/4/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1108/UBND-NNTN về việc triển khai thực hiện Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Ia H’Drai nâng cao vai trò trách nhiệm, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xây dựng dự thảo điều chỉnh Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư phù hợp tình hình thực tế địa phương; Rà soát điều chỉnh quy hoạch các điểm dân cư theo hướng tập trung vào các địa bàn có lợi thế thương mại biên giới (gắn với việc hình thành cửa khẩu Hồ Le trong tương lai), khu vực Trung tâm hành chính huyện, dọc tuyến quốc lộ 14C, các tỉnh lộ qua địa bàn … và các vị trí có điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế xã hội.

 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh rà soát diện tích đất đã giao cho các doanh nghiệp trồng cao su và doanh nghiệp khác nhưng không sử dụng, giao về địa phương quản lý để bố trí cho các hộ dân thiếu đất sản xuất hoặc triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; rà soát, tiến hành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân hiện đang ở trên phần diện tích đất do doanh nghiệp bố trí từ đất thuê của Nhà nước theo đúng quy định; tập trung rà soát, đánh giá lại hiện trạng diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện, trên cơ sở đó lựa chọn một số diện tích đất thực tế không có rừng để thực hiện quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật và giao về cho địa phương quản lý, sử dụng.

 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Phương án giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện theo thẩm quyền và đúng quy định hiện hành. Tăng cường thu hút dân cư đến sinh sống và tham gia các hoạt động sản xuất, thương mại - dịch vụ, gắn với các chương trình, dự án phát triển Kinh tế - Xã hội trên địa bàn để tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân; tổ chức tốt công tác tiếp nhận dân cư và hỗ trợ chính sách cho người địa phương khác đến định cư tại điểm dân cư số 64, xã Ia Tơi.

 

Rà soát, ưu tiên cân đối, bố trí nguồn kinh phí sớm hoàn thành việc đầu tư Chợ, Bến xe trung tâm huyện, hình thành các điểm buôn bán “chợ” tại các xã và khai thác hiệu quả quỹ đất dọc tuyến Quốc lộ 14C để đẩy mạnh hoạt động trao đổi hàng hóa, vận chuyển hành khách qua địa bàn; đẩy mạnh phát triển du lịch trên cơ sở khai thác có hiệu quả điều kiện tự nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

 

Thường xuyên, theo dõi, giám sát việc bố trí công nhân của các doanh nghiệp trên địa bàn đảm bảo đúng vị trí đã quy hoạch. Tăng cường kiểm tra, quản lý địa bàn, quản lý dân cư; nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi gây rối, mất an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.

 

Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị của huyện phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trên địa bàn trong công tác giới thiệu, tuyển dụng công nhân gắn với công tác di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai. Trong đó, chú ý triển khai thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về bố trí, ổn định dân cư để người dân được hưởng chế độ chính sách hỗ trợ theo đúng quy định.

 

Nâng cao hiệu quả sử dụng đất và mặt nước trên địa bàn và chuẩn bị quỹ đất sạch để kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư. Xây dựng và phát triển các loại cây trồng đặc trưng, có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương (cây ăn quả, cây dược liệu ...); phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, nuôi cá trên lòng hồ thủy điện..., gắn với đẩy mạnh phát triển hợp tác xã kiểu mới, tổ hợp tác.

 

Huy động, lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng tại các điểm dân cư; hỗ trợ các hộ di dân xây dựng nhà ở, công trình nước sinh hoạt hợp vệ sinh đảm bảo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 

Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trồng cao su trên địa bàn triển khai thực hiện rà soát quỹ đất được giao nhưng không sử dụng, hoặc sử dụng không hiệu quả và hoàn chỉnh hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, thu hồi; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tốt công tác tuyển dụng lao động gắn với di dân, bố trí sắp xếp dân cư theo quy trình, thủ tục quy định hiện hành và thực hiện các chính sách hỗ trợ của theo quy định của Đề án...

 

           Cổng TTĐT tỉnh