Thứ 5, Ngày 22/04/2021 -

Các mốc quan trọng trong bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng: 09/03/2021  14:23
Mặc định Cỡ chữ
Đến hết tháng 02/2021, cuộc bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực hiện một số nội dung theo lịch trình, như: Công bố ngày bầu cử; thành lập Ủy ban bầu cử ở tỉnh, huyện, xã; dự kiến cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng người được ứng cử đại biểu HĐND các cấp; tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp.

 

Ảnh minh họa

 

Sau đây là lịch trình, nội dung công việc tiếp theo trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 từ tháng 3 đến hết tháng 6/2021 (các mốc thời gian trong mỗi tháng là hạn cuối phải hoàn thành nội dung công việc).

 

Tháng 3/2021:

 

Ngày 04/3: Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử  và số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử;

 

Ngày 14/3: Thành lập Ban Bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã; Nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tại Ủy ban bầu cử ở đơn vị hành chính nơi ứng cử;

 

Ngày 19/3: Tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2.

 

Tháng 4/2021:

 

Ngày 03/4: Thành lập Tổ bầu cử;

 

Ngày 13/4: Niêm yết danh sách cử tri;

 

Ngày 18/4: Tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3;

 

Ngày 23/4: Gửi Biên bản Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND;

 

Ngày 28/4: Lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử; Nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử cho các Ban bầu cử.

 

Tháng 5/2021:

 

Ngày 03/5: Niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử ở khu vực bỏ phiếu;

 

Ngày 08/5: Nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử cho các Tổ bầu cử;

 

Ngày 12/5: Cử tri khiếu nại về việc lập danh sách cử tri (nếu có);

 

Ngày 17/5: Lập danh sách cử tri, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho người khiếu nại;

 

Ngày 22/5: Vận động bầu cử; Thông báo cho cử tri về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu;

 

Ngày 23/5: NGÀY BẦU CỬ TOÀN QUỐC

 

Ngày 28/5: Lập và gửi Biên bản xác định kết quả bầu cử.

 

Tháng 6/2021:

 

Ngày 02/6: Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ở cấp mình;

 

Ngày 07/6: Ấn định ngày bầu cử thêm (nếu có); Ấn định ngày bầu cử lại trong trường hợp số cử tri bỏ phiếu không vượt quá bán; Ấn định ngày bầu cử lại trong trường hợp hủy bỏ kết quả bầu cử ở khu vực bỏ phiếu, đơn vị bầu cử có vi phạm; Lập Biên bản tổng kết bầu cử đai biểu HĐND tại khu vực chịu trách nhiệm.

 

Ngày 12/6: Công bố kết quả và danh sách những người trúng cử.

 

Cổng TTĐT tỉnh