Thứ 5, Ngày 22/04/2021 -

Quy định về theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra
Ngày đăng: 03/03/2021  22:22
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 02/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND Quy định về theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.

Quy định kèm theo Quyết định gồm 05 Chương với 18 Điều; Quy định việc theo dõi, kiểm tra việc tham mưu, chỉ đạo, xử lý và tổ chức thực hiện kết luận thanh tra; báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, xử lý về thanh tra đối với các kết luận thanh tra do Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn  thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh, Chánh Thanh tra của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chánh Thanh tra huyện, thành phố ban hành.

 

Quy định này áp dụng đối với UBND tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh và Thanh tra các sở, các huyện; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

 

Quyết định quy định cụ thể về theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; việc báo cáo kết quả thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, địa phương trong tổ chức thực hiện.

 

Cổng TTĐT tỉnh