Thứ 5, Ngày 22/04/2021 -

Kết quả hoạt động tháng 2 và chương trình công tác tháng 3/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày đăng: 03/03/2021  17:25
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 03 tháng 3 năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Báo cáo số 06/BC-TTHĐND về tình hình hoạt động tháng 2 và chương trình công tác tháng 3 năm 2021.

 

Theo Báo cáo, trong tháng 2/2021, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

(1) Cho ý kiến đối với các nội dung UBND tỉnh trình xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh

 

Trong tháng, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung do Ủy ban nhân dân tỉnh trình, cụ thể: Công văn số 423/UBND-KTTH ngày 02/02/2021 và Công văn số 448/UBND-KTTH ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đăng ký nội dung trình kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Khóa XI; Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết quy định về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Công văn số 540/UBND-KTTH ngày 09/02/2021 về việc đăng ký bổ sung các nội dung trình Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh; Công văn số 603/UBND-KTTH ngày 19/02/2021 về việc điều chỉnh  nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh Kỳ họp thứ 12 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa; Công văn số 650/UBND-KTTH ngày 25/02/2021 về việc tham gia dự kiến nội dung chương trình kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

(2) Về công tác tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân

 

Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh (ngày 22 hằng tháng); tiếp nhận, xử lý chuyển 02 đơn kiến nghị của công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 

(3) Về chuyên mục Diễn đàn cử tri

 

Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo thực hiện chuyên mục “Diễn đàn cử tri” trên Báo Kon Tum và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; thống nhất bổ sung 02 vấn đề thực hiện trên chuyên mục Diễn đàn cử tri tháng 02/2021. Trong tháng, Báo Kon Tum đăng 01 bài; Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh phát sóng 01 phóng sự.

 

(4) Công tác khác

 

Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh để thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; ban hành các văn bản: Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của Hội đồng nhân dân thời gian tới; công văn về hoàn chỉnh phương án cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Kết luận về nội dung trình và dự kiến thời gian tổ chức Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh; công văn đề nghị UBND tỉnh rà soát các nội dung trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; Thông báo nội dung, thời gian tiến hành Kỳ họp thứ 12 và Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; Thông báo phân công thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Tờ trình về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

 

Về chương trình công tác tháng 03/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xác định các nhiệm vụ: (1) Tiếp tục chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khóa XI. (2) Chuẩn bị nội dung phiên họp thường kỳ tháng 03/2021; xem xét, cho ý kiến đối với nội dung UBND tỉnh trình xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh (nếu có). (3) Thực hiện tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định; theo dõi, đôn đốc các cơ quan hữu quan trong việc xem xét, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến (nếu có). (4) Theo dõi, đôn đốc UBND tỉnh giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Khóa XI; phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan hữu quan tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh. (5) Theo dõi, chỉ đạo thực hiện chuyên mục “Diễn đàn cử tri” trên Báo Kon Tum và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; xem xét, thống nhất đề nghị Báo, Đài thực hiện, đăng tải những nội dung trên chuyên mục Diễn đàn cử tri tháng 3 và tháng 4/2021 theo quy định./.

 

                                                                                        VĂN MINH