Thứ 5, Ngày 22/04/2021 -

Quy định theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 27/02/2021  19:18
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 25/02/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND Quy định về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Quy định kèm theo Quyết định gồm 03 chương với 15 Điều; Quy định việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật (gọi chung là quyết định giải quyết khiếu nại), kết luận nội dung tố cáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Các nội dung không đề cập tại Quy định này, được thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan.

 

Quy định này áp dụng đối với: UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh; Thanh tra thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

 

Về nguyên tắc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra: Các hoạt động phải được tiến hành thường xuyên, kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của đối tượng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; Được tiến hành đối với từng vụ việc hoặc đồng thời nhiều vụ việc tùy theo mức độ phức tạp của vụ việc; Chánh Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở, Thanh tra cấp huyện có trách nhiệm tổ chức việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo trong phạm vi chức năng, quyền hạn do pháp luật quy định.

 

Quyết định quy định cụ thể về nội dung, trình tự, thủ tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; việc báo cáo kết quả thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 3 năm 2021./.

 

Cổng TTĐT tỉnh