Thứ 5, Ngày 22/04/2021 -

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của tỉnh
Ngày đăng: 27/02/2021  19:16
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 25/02/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

Theo Quyết định, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại Phụ lục kèm theo Quyết định này không áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.

 

Về nguyên tắc trang bị, sử dụng xe ô tô chuyên dùng:

Các đơn vị hành chính, sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế căn cứ vào số lượng xe ô tô chuyên dùng được mua sắm và nhu cầu sử dụng của cơ quan, đơn vị để đề nghị người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc trang bị, mua sắm, điều chuyển xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế nhằm phục vụ công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Nghiêm cấm việc sử dụng xe ô tô chuyên dùng vào việc riêng; trao đổi, cho mượn hoặc điều chuyển cho bất cứ cơ quan, đơn vị, cá nhân nào nếu không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng quy định tại Quyết định này là định mức tối đa. Tùy thuộc vào tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị khi có nhu cầu trang bị có trách nhiệm đề xuất về Sở Y tế; Sở Y tế có trách nhiệm xem xét, tham mưu UBND tỉnh quyết định việc trang bị.

 

Ngoài định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng nêu trên, trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh; các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo Sở Y tế để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 3 năm 2021. Bãi bỏ Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc quy định (tạm thời) tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

 

Cổng TTĐT tỉnh