Thứ 5, Ngày 28/01/2021 -

Chỉ đạo về các dự án nông nghiệp kết hợp điện mặt trời mái nhà
Ngày đăng: 23/11/2020  22:37
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 23/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4376/UBND-KTTH về các dự án nông nghiệp kết hợp điện mặt trời mái nhà; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Các Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ đã cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, lao động, nghĩa vụ tài chính, phòng chống cháy nổ và các quy định khác có liên quan. Thực hiện hạng mục điện năng lượng mặt trời áp mái đảm bảo theo đúng quy định tại Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 18/2020/BCT ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Bộ Công Thương, Văn bản số 7088/BCT-ĐL ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Bộ Công Thương và các văn bản khác có liên quan.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công ty điện lực Kon Tum hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đấu nối, mua bán điện đảm bảo theo đúng quy định.

 

Giao Công an tỉnh hướng dẫn, khuyến cáo Nhà đầu tư các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn về Phòng cháy chữa cháy trong quá trình lắp đặt và vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà; hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện thủ tục thẩm duyệt thiết kế Phòng cháy chữa cháy nếu thuộc trường hợp phải thẩm duyệt theo quy định.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai, Công ty điện lực Kon Tum và các đơn vị có liên quan: tổ chức kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư triển khai, thực hiện dự án theo đúng quy định. Trường hợp Nhà đầu tư không thực hiện hoặc thực hiện không đảm bảo mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết, không tuân thủ các quy định của pháp luật, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo quy định. Thời gian kiểm tra, hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 01 năm 2021./.

 

Cổng TTĐT tỉnh