Chủ nhật, Ngày 20/06/2021 -

Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ
Ngày đăng: 03/09/2020  10:17
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 03/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3291/UBND-NC chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Thông báo số 1395-TB/TU ngày 19/8/2020 của Tỉnh ủy Kon Tum về kết luận hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện có hiệu quả đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị; việc chuyển đổi vị trí công tác; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng "tham nhũng vặt" ở địa phương đơn vị.

 

Rà soát, triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 130-KH/TU ngày 18/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm và thực hiện các kiến nghị của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng" và Kế hoạch số 360/KH-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh về triển khai Kế hoạch số 130-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, khẩn trương hoàn thành đối với các nội dung có xác định thời gian, các nhiệm vụ được triển khai thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét chỉ đạo.

 

Tăng cường công tác thanh tra trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; trong đó tập trung vào các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công, quản lý tài chính, thanh tra trách nhiệm đối với người đứng đầu và rà soát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị chủ rừng, chính quyền địa phương các cấp và lực lượng kiểm lâm trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng; kịp thời phát hiện các sai phạm, chấn chỉnh hoặc xử lý theo quy định (nếu có). Phối hợp Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan chỉ đạo rà soát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra liên quan đến lĩnh vực ngành và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các vi phạm luật Lâm nghiệp, khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép...

 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh; trường hợp cần thiết thì thay thế các cán bộ không đảm bảo năng lực, phẩm chất đạo đức đối với các đơn vị trực thuộc hoặc đề xuất cấp thẩm quyền xem xét theo quy định. Xử lý hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan chưa hoàn thành nhiệm vụ hoặc có sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, nhất là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 05/5/2017 của Tỉnh ủy Kon Tum.

 

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, nhất là Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật có liên quan. Định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xem xét việc triển khai các kết luận, thông báo nội dung chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắt hoặc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

 

UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, sớm có kết luận và đưa ra xét xử các vụ án trong lĩnh vực lâm nghiệp đang do ngành thụ lý nhằm tăng cường tính giáo dục, răn đe./.

Cổng TTĐT tỉnh