Chủ nhật, Ngày 09/08/2020 -

Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 25/07/2018  09:29
Mặc định Cỡ chữ
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng. Các Phó Chủ tịch Hội đồng, gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Phó Chủ tịch thứ nhất của Hội đồng, thay mặt Chủ tịch Hội đồng điều hành hoạt động thường xuyên của Hội đồng; Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Các ủy viên: Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.
 
Tổ chức, hoạt động của Hội đồng: Thành viên Hội đồng làm việc kiêm nhiệm, hoạt động theo Quy chế và Chương trình công tác do Chủ tịch Hội đồng ban hành. Hội đồng có con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh là cơ quan thường trực của Hội đồng, có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, quản lý con dấu của Hội đồng theo quy định.
 
Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng: Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động các phong trào thi đua theo thẩm quyền. Định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và từng giai đoạn. Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kon Tum.
 
                                                                                                Thanh Thủy
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2018)

  535.000 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2018)

  13.443 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2019)

  56 /63
Bảo tồn nguồn gen Sâm Ngọc Linh