SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
8
2
0
5
4
3
Tin tức Thứ Sáu, 19/07/2013, 08:45

Ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2012-2016

 

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đẩy lùi tình trạng tham nhũng đang diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội hiện nay, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, liêm chính, qua đó củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Ngày 08/7/2013, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 1368/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012-2016 trên địa bàn tỉnh. 

Ảnh minh họa - Nguồn Internet
 
Theo Kế hoạch, có năm nhóm nhiệm vụ chủ yếu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bao gồm: Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật; hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ, nâng cao chất lượng thực thi công vụ; hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế - xã hội bảo đảm công khai, minh bạch; tiếp tục hoàn thiện thể chế và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhan dân các huyện, thành phố chủ động, tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; luôn xác định phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; cam kết về sự liêm khiết, gương mẫu, mạnh dạn phê bình, tự phê bình và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kế hoạch; thường xuyên báo cáo và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có kết quả cao trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Minh Thiện

Số lượt người xem: 1599 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm