SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
8
5
0
6
2
0
Tin tức Thứ Sáu, 15/02/2013, 09:00

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngày 23/01/2013 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.

 

Đưu nhiều khu vui chơi cho trẻ em - Ảnh minh họa.

Với mục tiêu là xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện đảm bảo ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em. Từng bước giảm khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống giữa các nhóm trẻ em và trẻ em giữa các vùng thuận lợi với trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em. Theo kế hoạch từ nay đến năm 2020 được chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn I đến năm 2015: Duy trì và bảo đảm bền vững các kết quả đã đạt được về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; bảo đảm cơ bản các quyền trẻ em về sức khỏe, dinh dưỡng, nước sạch và vệ sinh môi trường; giáo dục; bảo vệ; vui chơi giải trí và quyền tham gia của trẻ em..., hạn chế nguy cơ trẻ em bị xâm hại, giảm thiểu tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật, tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho trẻ em phát triển toàn diện. Phấn đấu bình quân mỗi năm giảm 0,5% tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập; có 30% xã, phường đạt chuẩn phù hợp với trẻ em theo Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg ngày 22/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Giai đoạn II đến năm 2020: Nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục, văn hóa vui chơi; các điều kiện nước sạch, vệ sinh môi trường; đảm bảo các quyền của trẻ em theo quy định đến năm 2020; cơ bản tạo môi trường an toàn lành mạnh, bình đẵng cho trẻ em phát triển toàn diện; ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ trẻ em bị xâm hại, lạm dụng, giảm đến mức thấp nhất trẻ em vi phạm pháp luật; phấn đấu bình quân mỗi năm giảm 0,5% tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có 92,5% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập; có 40% xã, phường đạt chuẩn phù hợp với trẻ em theo Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg ngày 22/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Để thực hiện được mục tiêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để tập trung triển khai thực hiện từ nay đến năm 2020 như sau:
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức cổ động trực và tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; quan tâm giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em cho mọi người dân.
 
Ảnh minh họa
 
Xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hàng năm và 5 năm về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động vì trẻ em Kon Tum giai đoạn 2011-2020. Để thực hiện được điều này cần ưu tiên bố trí quỹ đất giành cho việc xây dựng các công trình phúc lợi cho trẻ em. Từng bước bố trí tăng nguồn ngân sách cho sự nghiệp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; trong đó ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư các công trình cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, trẻ em thuộc diện các gia đình chính sách, gia đình nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em theo hướng nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư và các tổ chức chính trị- xã hội. Khuyến khích sự đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân cho các hoạt động và công trình dành cho trẻ em. Hàng năm, tổ chức các hoạt động có hiệu quả thiết thực như: Tháng hành động vì trẻ em từ ngày 01/6 đến ngày 30/6, Ngày quốc tế thiếu nhi 01/6, Tết Trung thu, Ngày Gia đình Việt Nam, Tết Nguyên đán và Diễn đàn trẻ em các cấp. 
 
Tăng cường công tác quản lý nhà nước, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ chuyên trách cộng tác viên làm công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em các cấp. Trong đó nhấn mạnh phải thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, chính sách liên quan đến trẻ em và thực hiện các quyền trẻ em. Có chính sách đãi ngộ phù hợp đối với đội ngũ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở cơ sở; có cơ chế phối hợp liên ngành nhằm phát huy các nguồn lực của Nhà nước và xã hội để chăm lo, bảo vệ trẻ em phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; trong đó gia đình có trách nhiệm nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ trẻ em, cùng với nhà trường giáo dục hình thành nhân cách và trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em phát triển toàn diện.
 
Bài: Minh Thiện

Số lượt người xem: 1700 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm