SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
4
6
8
6
6
6
Tin tức Thứ Tư, 25/04/2012, 10:35

Góp phần tìm hiểu: Việc tổ chức và thực hiện Nghị quyết TW 4 - khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư khoá XI đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-01-2012 về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Mục đích của Nghị quyết nhằm phát huy dân chủ trong Đảng, giúp cho mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên tự giác, trung thực, xem xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, tự thấy rõ khuyết điểm và tự mình sửa chữa; trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

 

Quán triệt NQTƯ 4 tại hội trường Ngọc Linh - Ảnh: D.Nương.

Tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này với phương châm phòng ngừa, ngăn chặn, giúp nhau cùng tiến bộ, vì sự trong sạch, vững mạnh của mỗi cá nhân, tổ chức; tự phê bình và phê bình vừa giữ đúng nguyên tắc, vừa phải có tính thuyết phục, có lý, có tình; kiên trì, không chủ quan, nóng vội, máy móc, cứng nhắc, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình không tự giác sửa chữa khuyết điểm, những trường hợp cố tình bao che sai phạm, khuyết điểm. Tập thể kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau; cấp uỷ viên, cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý kiểm điểm trước, đảng viên kiểm điểm sau theo quy trình chặt chẽ. Chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm chu đáo, chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành nghiêm túc, thận trọng, bảo đảm đạt kết quả thực chất, không làm lướt, hình thức, chiếu lệ. Khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang cũng như lợi dụng để trù dập, vu cáo lẫn nhau với những động cơ không trong sáng, đồng thời nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp, phê bình đúng đắn của tổ chức và của quần chúng nhân dân.

Triển khai thực hiện Nghị quyết dựa vào ba vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu và Quy định về những điều đảng viên không được làm, đối chiếu với tình hình hiện tại của tổ chức và cá nhân, có liên hệ đến những năm trước đó để kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, làm rõ tại sao những khuyết điểm, yếu kém và phương hướng khắc phục:“Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng”; biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị là phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với con đường xã hội chủ nghĩa, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; mơ hồ, mất phương hướng, cho rằng theo con đường nào, xã hội nào cũng được, phụ hoạ theo nhận thức sai trái, quan điểm lệch lạc; nói và làm trái Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng. Qua kiểm điểm để làm rõ những biểu hiện, mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên xây dựng phương hướng đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái.
 
Nội dung cấp bách thứ hai đó là kiểm điểm làm rõ những yếu kém của tập thể và cá nhân trong công tác tổ chức, cán bộ, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Xác định trách nhiệm của tập thể, của cá nhân và giải pháp khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác cán bộ.
 
Nội dung cấp bách thứ ba đó là  xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Kiểm điểm chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách". Qua đó làm rõ quyền hạn, trách nhiệm của tập thể và nhất là quyền hạn, trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong công tác cán bộ, trong chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội. Xác định nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và giải pháp khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm. Trong ba nội dung trên, nội dung thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt, chi phối toàn bộ đợt kiểm điểm phê bình và tự phê bình.
 
Kiểm điểm đối với tập thể có những chủ trương, biện pháp gì để lãnh đạo xây dựng lập trường tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên?Việc quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm như thế nào? Kiểm điểm việc thực hiện quy chế làm việc; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; trách nhiệm của tập thể trong việc thảo luận và ban hành các quyết định về công tác cán bộ, các chủ trương thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao thuộc lĩnh vực phân công, phụ trách. Kiểm điểm cá nhân người đứng đầu có biểu hiện độc đoán, gia trưởng, hoặc chỉ đạo không đúng thẩm quyền, trách nhiệm hay không? Có để mất đoàn kết nội bộ kéo dài hay không? Có chậm xử lý hoặc xử lý không dứt điểm các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, để dư luận hay không? Tự giác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình căn cứ vào 3 nội dung Nghị quyết nêu và Quy định về những điều đảng viên không được làm.
 
Tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo ba bước: Thứ nhất là tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức có liên quan và thuộc cấp mình; lấy ý kiến góp ý của cá nhân đã nghỉ hưu nguyên là cấp uỷ viên, nguyên là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc; gợi ý kiểm điểm (nếu có) đối với tập thể cấp dưới và cá nhân thuộc quyền quản lý. Sau đó, bước tiếp theo là tiếp thu ý kiến góp ý, gợi ý kiểm điểm (nếu có), xây dựng báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân và tiến hành kiểm điểm. Cuối cùng là tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và từng cá nhân căn cứ vào nội dung kiểm điểm nêu trên và Quy định những điều đảng viên không được làm để chuẩn bị báo cáo kiểm điểm. Cần đi sâu kiểm điểm về những nội dung được góp ý, gợi ý, trả lời thẳng vào các câu hỏi, các nội dung kiểm điểm; chỉ ra ưu điểm, khuyết điểm, phân tích nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề ra lộ trình, phương hướng, biện pháp khắc phục. Tiến hành kiểm điểm tập thể trước, kiểm điểm cá nhân sau. Báo cáo kiểm điểm của tập thể phải gửi trước cho các thành viên lãnh đạo để nghiên cứu kỹ, chuẩn bị ý kiến đóng góp. Tiến hành kiểm điểm cá nhân Bí thư trước, các ủy viên khác sau. Từng cá nhân trình bày bản tự kiểm điểm trước tập thể, để các thành viên khác góp ý trực tiếp tại hội nghị; sau đó cá nhân tiếp thu và hoàn thiện bản kiểm điểm.
 
Sau khi hoàn thành kiểm điểm, các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả kiểm điểm với cấp trên và thông báo, tiếp thu ý kiến góp ý của tập thể và cá nhân về tình hình, ưu điểm, khuyết điểm trong tổ chức kiểm điểm đối với 3 nội dung Nghị quyết Trung ương 4 nêu, Nhất là, lộ trình, phương hướng, biện pháp khắc phục khuyết điểm, yếu kém, đề xuất, kiến nghị, rút kinh nghiệm về phương pháp, cách thức tổ chức kiểm điểm cho các lần tiếp theo và lưu giữ kiểm điểm theo quy định của Đảng. Qua kiểm điểm nếu xét thấy có tổ chức và cá nhân có vi phạm đến mức phải xử lý thì thực hiện xử lý theo thẩm quyền quy định. Kết quả kiểm điểm lần này là căn cứ xem xét, sàng lọc và xây dựng đội ngũ cán bộ của mỗi cơ quan, đơn vị, gắn với quy hoạch cấp uỷ và quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; sau đợt kiểm điểm này, việc thực hiện chế độ kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 được thực hiện thường xuyên hằng năm, gắn với kiểm điểm theo chức trách, nhiệm vụ được giao.
 
Thực tế cho thấy, đấu tranh tự phê bình và phê bình là việc rất khó, nhưng không phải không làm được. Chúng ta cần ghi nhớ lời Di huấn của Chủ Tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Mục đích phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn. Cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ.Vì vậy, phê bình mình cũng như phê bình người phải ráo riết, triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt. Phải vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm. Đồng thời, chớ dùng những lời mỉa mai, chua cay, đâm thọc. Phê bình việc làm, chứ không phải phê bình người” (Hồ Chí Minh toàn tập. NXBCTQG. Hà Nội 2002, tập 5, tr. 232).
 
Quán triệt sâu sắc chỉ dẫn trên sẽ tạo ra không khí chính trị mới, nhằm xây dựng chỉnh đốn Đảng ta từ Trung ương đến cơ sở ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng của thời kỳ mới, để mỗi tổ chức đảng và đảng viên thật sự là điểm tựa tin cậy của quần chúng nhân dân.
 
Cẩm Lệ

Số lượt người xem: 2330 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm