SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
2
2
6
7
5
3
Tin tức Thứ Tư, 11/04/2012, 08:40

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Ngày 05/4/2012, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 529/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016" trên địa bàn tỉnh. Nội dung như sau:

 

Tuyên truyền trên đường Duy Tân, TP. Kon Tum.
(Ảnh: D.Nương)
Với mục đích: Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, loại bỏ dần các điều kiện phát sinh tham nhũng trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế -xã hội, tạo sự đồng thuận trong xã hội về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả. Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thng chính trị, phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo thông tin kịp thời chính xác góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm trang bị kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phấn đấu đạt được kết quả.
 
Về yêu cầu: Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung triển khai sâu rộng một số hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả; lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, từng ngành, từng địa phương. Gắn việc phổ biến pháp luật v phòng, chống tham nhũng và Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng với phổ biến việc thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kết hợp với các chương trình, đề án khác có liên quan về phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng, chống tham nhũng trong quá trình t chức thực hiện.
 
Nội dung tuyên truyền, ph biến: Văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng gồm: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Nội dung cơ bản của Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
 
Hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến: Biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền pháp luật v phòng, chống tham nhũng phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong trin khai thực hiện "Ngày pháp luật". Tổ chức cuộc thi "Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng”. Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Minh Sương (Tổng hợp)

Số lượt người xem: 3569 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm