SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
2
2
6
8
4
5
Tin tức Thứ Tư, 28/03/2012, 09:45

Để góp phần triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012

Qua hơn 4 năm triển khai, Cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã lan tỏa trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và bước đầu tạo chuyển biến trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động - Ảnh: D.Nương.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW,ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,Trung ương xác định chuyên đề năm 2011 và 2012 là "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm,liêm ,chính, chí công vô tư,làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị". Nội dung học tập và liên hệ bao gồm cả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp…" Đây là chuyên đề mang nội dung chính của chủ đề toàn khóa, được đặt ra từ năm đầu tiên và sẽ được thể hiện xuyên suốt trong nội dung học tập của các chuyên đề trong những năm tiếp theo; là tiêu chí để tổng kết nhiệm kỳ 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và là cơ sở để tiếp tục xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong những nhiệm kỳ sau". [1]

Việc học tập và triển khai chuyên đề năm 2012, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã có Hướng dẫn số 20-HD/BTGTU, ngày 27-12-2011. Tuy nhiên, qua theo dõi chung, thấy rằng việc triển khai cụ thể ở cấp chi bộ vẫn còn nhiều lúng túng. Để góp phần triển khai có hiệu quả chuyên đề năm 2012, trên cơ sở Hướng dẫn số 32-HD/BTGTW, ngày 11-1-2012 và tình hình thực tiễn ở cơ sở, xin nêu một số nội dung sau:
 
Thống nhất về nhận thức
 
Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW, toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, viên chức đã được học tập 4 chuyên đề và 3 tác phẩm của Hồ Chủ tịch.Những chuyên đề và các tác phẩm đó đã nêu khái quát hệ giá trị tư tưởng,đạo đức cốt lõi  và tấm gương đạo đức của Bác Hồ vĩ đại. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW là sự kế thừa, phát huy những kết quả quan trọng sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW.Những chuẩn mực đạo đức,chương trình, kế hoạch,các nghị quyết chuyên đề của các tập thể, cá nhân đã xây dựng và làm theo vẫn còn nguyên giá trị và hiện nay tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện làm theo.
 
Cách thức triển khai có gì mới?
 
Trước đây, hằng năm sau khi Trung ương xác định chuyên đề, có kế hoạch triển khai học tập.Theo đó, cấp tỉnh cử báo cáo viện di dự tập huấn tại hội nghị do Trung ương tổ chức, sau đó cấp tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn và mời báo cáo viên cấp huyện về dự.Sau khi tập huấn ở tỉnh, cấp huyện tiếp tục triển khai đến cấp cơ sở.
 
Lần này triển khai học tập chuyên đề năm 2012 không tiến hành như trước đây.Trên cơ sở kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2012 của các cấp uỷ cấp huyện và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, cấp uỷ chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch và trực tiếp triển khai việc học tập và làm theo tại cơ sở.
 
Cấp uỷ chi bộ cần triển khai những công việc gì?
 
Trên cơ sở Hướng dẫn số 32-HD/BTGTW, ngày 11/1/2012 đưa việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên.Tuỳ điều kiện ở từng tổ chức để triển khai cho phù hợp.
 
Chi uỷ chi bộ phải phân công chuẩn bị dự thảo các nội dung: Chương trình công tác năm 2012 của chi bộ, trong đó có nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2012, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI " một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2012, gồm các nhóm công việc:Tổ chức học tập triển khai chuyên đề 2012; căn cứ Hướng dẫn số 25- HD/BTGTW để rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức của cơ quan;tiếp tục duy trì đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ;sơ kết 6 tháng, tổng kết việc thực hiện chuyên đề năm 2012.Xây dựng chương trình thực hiện chuyên đề năm 2012 cần lựa chọn những nội dung trọng tâm, sát với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, gồm 3 nhóm nội dung là:
 
Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
Phấn đấu làm người công bộc, tận tuỵ, trung thành của nhân dân.
Đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.
 
Việc tổ chức học tập quán triệt và tham gia vào các dự thảo kế hoạch, chương trình thực hiện, chuẩn mực đạo đức tuỳ điều kiện cụ thể có thể tổ chức riêng theo từng kênh chi bộ, đoàn thể, mặt trận, cơ quan (đối với Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện theo hướng dẫn của ngành dọc cấp trên;các loại hình tổ chức đảng cần căn cứ tình hình cụ thể về quy mô, tính chất để linh hoạt tổ chức thực hiện, tránh trùng lắp hoặc làm qua loa)…Đối với đơn vị công tác tập trung, ít người thì phối hợp tổ chức chung cho toàn đơn vị, do cấp uỷ chi bộ chủ trì triển khai.Lưu ý: Kế hoạch và chương trình thực hiện là do chi bộ thảo luận ban hành; chuẩn mực đạo đức là của chung cơ quan, ngành, do thủ trưởng cơ quan ký ban hành.
 
Về đăng ký nội dung phấn đấu của các cá nhân:
 
Trước đây sau khi tổ chức học xong chuyên đề, chi bộ xây dựng chương trình thực hiện,gắn sinh hoạt chuyên đề chi bộ lựa chọn những nội dung phù hợp để xây dựng nghị quyết, các cá nhân viết thu hoạch nhận thức, nêu phương hướng phấn đấu thực hiện.Năm nay, sau khi học tập và tham gia vào kế hoạch, chương trình thực hiện, chuẩn mực đạo đức của cơ quan xong,mỗi cán bộ, đảng viên căn cứ vào chương trình của chi bộ và chuẩn mực đạo đức của cơ quan để viết bản đăng ký phương hướng phấn đấu của bản thân thực hiện những nội dung nêu trên(bản đăng ký của các cá nhân gửi về chi uỷ chi bộ để quản lý, theo dõi) và thực hiện nghiêm túc nội dung đã đăng ký. Các đồng chí lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng, chi uỷ, ban chấp hành công đoàn, ban chấp hành chi đoàn phải là người gương mẫu, nêu gương trong việc thực hiện để đảng viên, quần chúng, đoàn viên làm theo.
 
Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng, chi uỷ, lãnh đạo các đoàn thể tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Việc giáo dục phải sâu sát từng người, từng việc, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc về đạo đức, lối sống.
 
Chi uỷ, lãnh đạo cơ quan có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong cơ quan. Phân công các trưởng, phó phòng, lãnh đạo các đoàn thể có trách nhiệm trực tiếp theo dõi, giám sát cán bộ, đảng viên, đoàn viên thuộc phòng chuyên môn, đoàn thể mình thực hiện các nội dung đã đăng ký.
 
Hằng tháng, trong sinh hoạt chi bộ có đánh giá việc thực hiện chương trình đã xây dựng, những chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Tiến hành sơ, tổng kết việc thực hiện chuyên đề theo yêu cầu của cấp trên.
 
Ngô Hoàng


[1] Hướng dẫn số 26-HD/BTGTW, ngày 29-11-2011

Số lượt người xem: 3011 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm