SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
2
2
6
8
2
0
Tin tức Thứ Ba, 20/03/2012, 11:00

Cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và bảo vệ môi trường

Ngày 16 tháng 03 năm 2012, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số: 145/QĐ-CTUBND Về việc cưỡng chế buộc thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và bảo vệ môi trường. Toàn văn Quyết định như sau:

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH KON TUM

 
 Số: 145/QĐ-CTUBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Kon Tum, ngày 16 tháng 03 năm 2012
 

             Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 được sửa đổi bổ sung tại Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2007 và năm 2008; 
 
          Căn cứ Nghị định số 128/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính  năm 2008;
 
          Căn cứ Nghị định số 37/2005/NĐ-CP, ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
 
          Xét tình hình chấp hành Quyết định số 90/QĐ-XPHC ngày 15/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và lĩnh vực bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Kim Sơn Thủy;
 
          Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 71/TTr-STNMT ngày 14/3/2012;
 
          Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Tôi: Phạm Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
          Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc chấp hành Quyết định số 90/QĐ-XPHC ngày 15/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Kim Sơn Thủy (địa chỉ số 178, Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum), cụ thể như sau:
 
          - Hình thức cưỡng chế: Cưỡng chế buộc tháo dỡ, di dời các phương tiện, thiết bị vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Kim Sơn Thủy, gồm 5 (năm) tàu cuốc tại các vị trí sau:
 
          + Tàu thứ Nhất và tàu thứ Hai: nằm tại đoạn suối phía hạ lưu cầu Đắk Đoát thuộc xã Đắt Pét, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.
 
          + Tàu thứ Ba, tàu thứ Tư và tàu thứ Năm: nằm tại đoạn suối phía thượng lưu cầu Đắk Đoát thuộc xã Đắt Pét, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.
 
          Lý do cưỡng chế: Công ty TNHH Kim Sơn Thủy không chấp hành việc tháo dỡ, di dời trong thời hạn được quy định tại điểm b Điều 1 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 90/QĐ-XPHC ngày 15/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
          Điều 2. Tổ chức thực hiện:
 
         1. Công ty TNHH Kim Sơn Thủy có trách nhiệm tháo dỡ, di dời các máy móc, thiết bị nêu tại Điều 1 Quyết định này ra khỏi địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định này;
 
         Quá thời hạn nêu trên mà Công ty TNHH Kim Sơn Thủy vẫn không chấp hành thì bị cưỡng chế tịch thu sung công quỹ Nhà nước đối với 5 tàu cuốc nêu trên theo quy định tại điểm b Khoản 6 Điều 11 Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29/7/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 77/2007/NĐ-CP ngày 10/5/2007 của Chính phủ; toàn bộ kinh phí tổ chức cưỡng chế sẽ do Công ty TNHH Kim Sơn Thủy chịu trách nhiệm chi trả theo quy định.
 
          2. Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành lập biên bản bàn giao Quyết định này cho Công ty TNHH Kim Sơn Thủy để thực hiện, phối hợp với UBND huyện Đăk Glei theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của Công ty TNHH Kim Sơn Thủy; khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Hội đồng cưỡng chế, Kế hoạch cưỡng chế theo đúng quy định hiện hành để tiến hành cưỡng chế trong trường hợp Công ty TNHH Kim Sơn Thủy không chấp hành Quyết định này.
 
          Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Công ty TNHH Kim Sơn Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:     
- TT Tỉnh ủy (b/c); 
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đ/c CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/hiện);
- Lưu: VT-NC3-KTN4.          
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
Phạm Thanh Hà


Số lượt người xem: 4118 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm