SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
5
7
8
7
6
3
Tin tức Thứ Tư, 22/02/2012, 09:25

Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 14-02-2012, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 16-KH/TU về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012.

 

Tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động - Ảnh: D.Nương.

Kế hoạch chỉ rõ việc thành lập và xây dựng quy chế hoạt động của bộ phận giúp việc, bộ phận chuyên trách giúp việc ban thường vụ cấp uỷ phải bảo đảm đúng các yêu cầu theo Hướng dẫn số 13-HD/BTGTW ngày 07-9-2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đối với bộ phận chuyên trách, các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc sử dụng cán bộ ban tuyên giáo cấp uỷ làm nhiệm vụ của bộ phận chuyên trách. Sau khi Trung ương có bổ sung biên chế, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ có chỉ đạo cụ thể.

Việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2012“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tuyên truyền rộng rãi trong đảng viên và nhân dân thực hiện trong tháng 2-2012; hoàn chỉnh kế hoạch, chương trình của tập thể, phương hướng phấn đấu của cá nhân trong tháng 3-2012. Đối với Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai nội dung giảng dạy tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo chương trình, giáo trình và sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Chính trị tỉnh, các trung tâm bồi dưỡng chính trị triển khai giảng dạy tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chương trình, giáo trình của Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.
 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Cựu Chiến binh tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ và chỉ đạo các cấp trực thuộc triển khai thực hiện. Hưởng ứng tích cực phong trào thanh niên làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động.
 
Trong việc xây dựng chuẩn mực đạo đức: các tổ chức cơ sở  đảng, các cơ quan, đơn vị rà soát lại chuẩn mực đạo đức đã xây dựng trước đây, bổ sung nội dung theo hướng dẫn 25-HD/BTGTW ngày 25-11-2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương để hoàn chỉnh chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị mình và chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch của cá nhân phấn đấu, rèn luyện theo chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng. Đối với những cơ quan, đơn vị đã có chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo hướng dẫn của ngành dọc cấp trên thì bổ sung vào nội dung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện. Đối với những cơ quan, đơn vị mà ngành dọc cấp trên chưa có hướng dẫn chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp thì tiếp tục thực hiện những quy định trước đây về đạo đức nghề nghiệp; sau khi ngành dọc cấp trên có hướng dẫn mới về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp sẽ bổ sung vào nội dung chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị để thực hiện.
 
Kế hoạch chỉ rõ:Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hoá tại Công văn số 697-CV/TU ngày ngày 14-10-2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIII) “V/v tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Sau khi Trung ương có các hướng dẫn mới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ chỉ đạo thực hiện theo các hướng dẫn của Trung ương. Việc tổ chức gặp mặt các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp vào dịp kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-2012).
 
Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của các chi bộ. Nội dung tập trung vào việc đánh giá kết quả tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị, chỉ ra ưu điểm để phát huy, khuyết điểm và nguyên nhân để kịp thời chấn chỉnh; đồng thời xác định các nội dung tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11-10-2011 của Ban Tổ chức Trung ương về " đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên" và các hướng dẫn cụ thể của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đối với từng loại hình TCCS đảng.
 
Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2012 ở địa phương, đơn vị mình. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chọn Huyện uỷ Đăk Hà, Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm, tìm ra các mô hình hay, điển hình làm tốt để chỉ đạo nhân rộng.
 
Các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về tình hình triển khai thực hiện chuyên đề năm 2012; các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ với các hình thức đa dạng, phong phú và thuyết phục.Gắn việc tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước và của địa phương.
 
Lê Quang Thới
(Nguồn: Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 14-02-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ)

Số lượt người xem: 6094 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm