SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
7
5
2
0
4
0
Tin tức Thứ Tư, 04/01/2012, 14:10

Định hướng công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2012

Thực hiện Hướng dẫn số 28-HD/BTGTW, ngày 07-12-2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2012 và tình hình thực tế của địa phương. Ngày 03-01-2012, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 21-HD/BTG về hướng dẫn công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2012. Trong đó đối với các ngày kỷ niệm là năm lẻ, các địa phương, đơn vị, các cấp, các ngành tổ chức các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm theo tinh thần Chỉ thị 45-CT/TW ngày 22-7-2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; các lực lượng thuộc binh chủng tuyên truyền triển khai công tác tuyên truyền theo thông lệ năm lẻ. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ sẽ định hướng công tác tuyên truyền tại các báo cáo công tác tuyên giáo, công tác báo chí và qua Bản tin Thông báo nội bộ (tài liệu sinh hoạt chi bộ).
 
Đối với những ngày kỷ niệm năm chẵn và một số ngày lễ đặc biệt của đất nước, của tỉnh. Cụ thể:
 
Kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2012) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn. 
 
- Ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với thành quả cách mạng Việt Nam 82 năm qua. Nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong lịch sử xây dựng và phát triển, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Tiếp tục khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam theo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
- Biểu dương những tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu và đảng viên gương mẫu trong tổ chức, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phổ biến, giới thiệu những kinh nghiệm, điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
 
- Nêu bật những kết quả đạt được của các cấp, các ngành, địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ “về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội”; những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của tỉnh trong năm 2011 kết hợp tuyên truyền những quan điểm phát triển, tư tưởng chỉ đạo và định hướng mục tiêu, chỉ tiêu, các giải pháp chủ yếu nêu trong Kết luận số 10-KL/TW Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước 5 năm 2006-2010 và năm 2011; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước 5 năm 2011-2015 và năm 2012”; tình hình nghiên cứu, học tập và xây dựng chương trình hành động của cấp uỷ, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp thực hiện Kết luận số 10-KL/TW.
 
- Thông tin về các hoạt động thăm hỏi, chúc tết của lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành, đơn vị; sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho người nghèo, gia đình chính sách và các lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh biên giới quốc gia; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân ở các cấp, các ngành; phê phán những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong việc hiếu, hỷ, lễ hội…trong dịp tết cổ truyền.
 
Kỷ niệm 99 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913 - 9/2/2012).
 
- Tuyên truyền về sự kiện thành lập tỉnh Kon Tum; sự trưởng thành và lớn mạnh của tỉnh Kon Tum sau 99 năm thành lập; truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân các dân tộc trong các thời kỳ chống giặc ngoại xâm, xây dựng và phát triển tỉnh nhà.
 
- Tuyên truyền những thành tựu đạt được về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh; những đổi mới trong cuộc sống đồng bào các dân tộc trong tỉnh sau hơn 25 năm đổi mới, nhất là thành tựu sau 21 năm thành lập lại tỉnh.
 
- Tập trung tuyên truyền, cổ vũ các các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các lực lượng tích cực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh do UBND tỉnh phát động mà trọng tâm là thi đua hoàn thành các công trình trọng điểm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã xác định; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên dương những điển hình tiến tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 99 năm thành lập tỉnh, gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Thìn 2012.
 
Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch).
 
- Tuyên truyền về truyền thống yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Giới thiệu những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước. Ca ngợi ý chí tự lực tự cường, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo, trong lao động của dân tộc ta. Nêu cao đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn các vua Hùng đã có công dựng nước và các thế hệ cha ông đã anh dũng đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
- Tuyên truyền quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
- Cổ vũ các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước hội nhập và phát triển.
 
Kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975 - 16/3/2012) và 37 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2012)
 
- Khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử Ngày chiến thắng 16-3-1975 và 30-4-1975; những thắng lợi của nhân dân Kon Tum nói riêng, thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nói chung và những bài học kinh nghiệm rút ra trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
 
- Ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam; ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Trân trọng và biết ơn những đóng góp và hy sinh to lớn của nhân dân ta, của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.
 
- Biểu dương những thành tựu và kinh nghiệm của công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh, của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; những thành tựu của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Kon Tum trong công cuộc chống ngoại xâm, xây dựng và phát triển tỉnh nhà, nhất là từ khi thực hiện đường lối đổi mới của Đảng đến nay và sau hơn 20 năm tỉnh Kon Tum được thành lập lại.
 
- Tuyên truyền, phổ biến những quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, về bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới. Khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.
 
Kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Đăk Tô –Tân Cảnh (24/4/1972 - 24/4/2012):
 
- Khẳng định vị trí và ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh trong Chiến dịch Xuân - Hè năm 1972 nói riêng và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta nói chung.
 
- Nêu bật vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong kháng chiến cũng như trong xây dựng chủ nghĩa xã hội; vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Kon Tum trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền những thành tựu của Huyện Đăk Tô trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá – xã hội, an ninh - quốc phòng trong 40 năm qua, kể từ ngày giải phóng Đăk Tô - Tân Cảnh.
 
- Thông tin, phản ánh các hoạt động tuyên truyền của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh. Tuyên truyền đậm nét Lễ mít tinh kỷ niệm được tổ chức tại huyện Đăk Tô.
 
Kỷ niệm 58 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2012)
 
- Nêu bật thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với đất nước ta và nhân dân thế giới; nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.
 
- Thể hiện sự biết ơn những đóng góp to lớn của bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
 
- Biểu dương những thành tựu to lớn của nhân dân Tây Bắc và cả nước sau 58 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; nêu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ, về xây dựng và phát triển Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung.
 
Kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2012):
 
- Giới thiệu thân thế, sự nghiệp cách mạng và tôn vinh những công hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
 
- Khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhấn mạnh mục đích, yêu cầu, nội dung của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.
 
- Tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc thực hiện Di chúc của Người. Đấu tranh bác bỏ các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng - Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (11/6/1912 - 11/6/2012):
 
- Giới thiệu thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hùng - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
 
- Khẳng định công lao và những đóng góp to lớn của đồng chí Phạm Hùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
 
Kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2012) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2012)
 
- Bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
 
- Những bài học kinh nghiệm về giành và giữ chính quyền cách mạng; những thành quả vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong 67 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
- Những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết hợp với tuyên truyền về việc triển khai thực hiện chủ trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.
 
Kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930 - 25/9/2012)
 
- Truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong 82 năm qua. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đối với những thành tựu về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, những đổi mới trong cuộc sống đồng bào các dân tộc trong tỉnh sau hơn 25 năm đổi mới, nhất là thành tựu sau 21 năm thành lập lại tỉnh và quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh.
 
- Tuyên truyền sâu rộng gương sáng đảng viên, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; biểu dương các điển hình tiên tiến, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
 
Đối với các hoạt động kỷ niệm:
 
Hình thức kỷ niệm: Tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị như: tổ chức toạ đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, trao tặng huy hiệu Đảng, thăm hỏi gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các địa phương, gia đình gặp khó khăn, nhất là ở vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa… hoặc gắn với tổ chức kỷ niệm các sự kiện, nhân vật lịch sử tại địa phương, đơn vị mình. Vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, nhất là kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đoàn thể tỉnh tham mưu cho cấp ủy tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian qua, kết hợp triển khai những nội dung học tập và làm theo trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Các địa phương, cơ quan, đơn vị phát động các đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “uống nước nhớ nguồn”; “đền ơn đáp nghĩa”; “xóa đói giảm nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Rà soát, thực hiện đúng, đủ các chính sách đối với người có công với cách mạng, các gia đình thương binh, liệt sỹ, các đối tượng nhiễm chất độc da cam… Quan tâm giúp đỡ các đối tượng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là con em các gia đình chính sách. Trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa. Xây dựng các công trình văn hóa gắn liền với các địa danh, nhân vật lịch sử.
 
Về hình thức tuyên truyền:
 
- Căn cứ định hướng nội dung tuyên truyền, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và các huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền đậm nét trước, trong và sau dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. Các cơ quan báo chí, các tạp chí, bản tin của tỉnh tăng cường tuyên truyền trên báo chí, trên mạng internet về các hoạt động kỷ niệm của các địa phương, đơn vị.
 
- Tổ chức các hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên để tuyên truyền sâu rộng trong Đảng, trong nhân dân. Đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào Bản tin sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân, chú ý đến các đối tượng sinh viên, thanh niên, học sinh.
 
- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi viết, thi sáng tác văn học, nghệ thuật về lịch sử, truyền thống của Đảng, của dân tộc nhân dịp các ngày lễ lớn.
 
- Đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân. Quan tâm tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ ở các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Động viên, khuyến khích sáng tác về điển hình, nhân tố mới và công cuộc đổi mới đất nước.
 
- Xây dựng các cụm pa nô, áp phích, khẩu hiệu ở các khu trung tâm, nơi tập trung đông người; tổ chức hoạt động thông tin lưu động, cổ động (chú trọng và tăng cường tổ chức các hoạt động này ở các thôn, làng). Các cơ quan, công sở trang trí khẩu hiệu, băng rôn cổ động tuyên truyền.
 
Nhằm đảm bảo công tác tổ chức thực hiện. Hướng dẫn số 21-HD/BTG của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã giao cho ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đoàn thể tỉnh tham mưu cho cấp uỷ tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp, kết hợp với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Xây dựng hướng dẫn công tác tuyên truyền; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nội dung thông tin trên các cụm thông tin cổ động, áp phích, khẩu hiệu đảm bảo tính thời sự và mang ý nghĩa tuyên truyền giáo dục tốt. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh đưa tin, tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng về các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương.Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, phòng Văn hoá – Thông tin các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm, chiếu phim… phục vụ nhân dân trong các ngày lễ lớn nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng.Hội Nhà báo tỉnh chỉ đạo các chi hội tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương với nhiều hình thức sáng tạo, sinh động, hấp dẫn; tổ chức Giải báo chí của tỉnh năm 2012 và động viên hội viên tham gia các giải báo chí do Trung ương và các cơ quan, ban, ngành phát động.Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương có trọng tâm, trọng điểm tạo dấu ấn sâu đậm; tăng dung lượng, thời lượng các chương trình giáo dục truyền thống, lịch sử; tuyên truyền nhân tố mới, điển hình tiên tiến; hạn chế thông tin tiêu cực; đưa tin kịp thời các hoạt động kỷ niệm của các địa phương, đơn vị.
 
Đối với kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh: Các đơn vị, lực lượng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm theo Kế hoạch số 01-KH/BTC ngày 06-10-2011 của Ban Tổ chức kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh và hướng dẫn của Tiểu ban Nội dung - Tuyên truyền – Khánh tiết Ban Tổ chức kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh.
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo cho các cơ quan, đơn vị và nhân dân treo cờ và khẩu hiệu trước, trong và sau các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Cụ thể như sau:
 
- Kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2012) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn: Treo cờ và khẩu hiệu từ ngày 22 đến hết ngày 25-01-2012 (tức từ ngày 29 Tháng Chạp năm Tân Mão đến hết ngày 03 Tháng Giêng năm Nhâm Thìn) và ngày 03-02-2012 (Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam).
 
- Kỷ niệm 99 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913 - 9/2/2012): Treo cờ và khẩu hiệu từ ngày 08 đến hết ngày 10-2-2012.
 
- Kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975 - 16/3/2012) và 37 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2012): Treo cờ và khẩu hiệu từ ngày 15 đến hết ngày 16-3-2012 và từ ngày 29-4 đến hết ngày 01-5-2012.
 
- Kỷ niệm 21 năm Ngày thành lập lại tỉnh Kon Tum (12/8/1991- 12/8/2012): Treo cờ và khẩu hiệu từ ngày 11 đến hết ngày 13-8-2012.
 
- Kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2012) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2012): Treo cờ và khẩu hiệu từ ngày 18 đến hết ngày 19-8-2012 và từ ngày 01 đến hết ngày 02-9-2012.
 
- Kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930 - 25/9/2012): Treo cờ và khẩu hiệu từ ngày 24 đến hết ngày 25-9-2012.
 
- Kỷ niệm 81 năm cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931 - 12/12/2012): Treo cờ và khẩu hiệu từ ngày 11 đến hết ngày 12-12-2012.
 
Một số Khẩu hiệu tuyên truyền trong năm:
 
- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Thìn!
 
- Nhiệt liệt chào mừng 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2012)!
 
- Nhiệt liệt chào mừng 37 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2012)!
 
- Nhiệt liệt chào mừng 37 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975 - 16/3/2012)!
 
- Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới!
 
- Nhiệt liệt chào mừng 58 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2012)!
 
- Nhiệt liệt chào mừng 67 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2012) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2012)!
 
- Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam!
 
- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV!
 
- Sống chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!
 
- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
 
- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
 
- Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
 
Lê Quang Thới (tổng hợp)
(Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum)

Số lượt người xem: 3312 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm