SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
8
5
1
0
5
1
Tin tức Thứ Năm, 29/12/2011, 13:10

Kết quả bước đầu thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

 

Ngày 14-5-2011, Bộ Chính trị khoá XI ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2001 “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với mục đích tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Chỉ thị 03-CT/TW chỉ ra 8 nội dung chủ yếu cần thực hiện là: 1) Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 2) Tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh. 3) Quy định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, của cán bộ, đảng viên. Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. 4) Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể. 5) Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình về đạo đức Hồ Chí Minh để giảng dạy ở các cấp học, bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp. 6) Đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. 7) Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 8) Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01-7-2011, giao cho các cơ quan ở Trung ương tham mưu xây dựng các quy chế, quy định triển khai các nội dung xác định trong Chỉ thị của Bộ Chính trị để chỉ đạo triển khai thống nhất trong cả nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt mục đích, yêu cầu đề ra.
 
Sau khi có Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, các cấp uỷ trong toàn tỉnh đã chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị đến toàn thể đảng viên trong sinh hoạt định kỳ của các chi, đảng bộ. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội Nghị quán triệt và triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01-7-2011 của Ban Bí thư về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 04-11-2011 “thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo, tổ chức, theo dõi, kiểm tra việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn tỉnh. Bộ phận giúp việc gồm 24 thành viên do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm Trưởng bộ phận. Thường trực Bộ phận giúp việc đặt tại Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, có Bộ phận chuyên trách gồm 2 biên chế.
 
Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Đến nay, có 07/14 đơn vị thành lập Bộ phận giúp việc để tham mưu ban thường vụ cấp uỷ triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị mình. Thực hiện sự chỉ đạo và hướng dẫn của ngành dọc cấp trên, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có hướng dẫn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Sở Y tế có kế hoạch tiếp tục triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Y tế. Hiện nay, các cấp, các ngành đang tiến hành sơ kết bước đầu việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 và triển khai học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.
 
Nhìn chung, các cấp uỷ, các ngành trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai các nội dung tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong việc thành lập và xây dựng quy chế hoạt động của bộ phận giúp việc, bộ phận chuyên trách ở cấp huyện và tương đương. Một số nội dung trong Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư chưa được các cơ quan trung ương xây dựng và hướng dẫn thực hiện nên việc triển khai thực hiện ở địa phương còn phải chờ đợi, chưa bảo đảm tiến độ chung.
 
Để việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị được thuận lợi và thống nhất, thiết nghĩ các bộ, ban, ngành trung ương sớm triển khai các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư như việc xây dựng quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên; quy định nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ; quy chế giám sát cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống. Về xây dựng chuẩn mực đạo đức, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Hướng dẫn số 25-HD/BTGTW ngày 25-11-2011 “việc bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”, trong đó yêu cầu bổ sung 6 nội dung chung và 1 nội dung đạo đức nghề nghiệp. Thiết nghĩ, nội dung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ chí minh mà mọi cán bộ đảng viên phải học tập phải nhất quán từ trung ương đến cơ sở, do đó, Trung ương cần xây dựng một chuẩn mực đạo đức chung cho mọi cán bộ, đảng viên và chỉ đạo học tập thống nhất trong cả nước. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên công tác ở ngành, lĩnh vực nào phải thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ngành đó. Các bộ, ban, ngành Trung ương sớm xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của từng ngành và hướng dẫn triển khai thực hiện thống nhất trong các ngành từ Trung ương đến cơ sở.
 
Mạnh Hồng

Số lượt người xem: 5170 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm