SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
8
5
1
0
0
9
Tin tức Thứ Sáu, 24/09/2010, 09:15

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở Kon Tum

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” được hợp nhất và tiếp nối trên cơ sở cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” do Ngành Văn hoá - Thông tin phụ trách, là một cuộc vận động lớn, mang tính toàn dân, toàn diện, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, phù hợp với ý Đảng, lòng dân trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Với 6 nội dung phong phú, đa dạng, nhiều hình thức triển khai sáng tạo, thông qua nhiều mô hình khác nhau, phù hợp với từng vùng, từng địa phương, cơ sở đã đem lại hiệu quả thiết thực. Thực chất đây là cuộc vận động toàn dân tham gia thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) của Đảng về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” nhằm góp phần cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.
 
Thông qua cuộc vận động trên ở Kon Tum trong 15 năm qua đã thực sự góp phần thúc đẩy tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nhà có nhiều bước phát triển rõ nét, nhất là đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tình trạng thiếu đói quanh năm và giáp hạt đã được giải quyết cơ bản, nhiều nhà tranh tre, nứa lá dột nát dần dần được xoá bỏ; tình làng, nghĩa xóm ngày thêm gắn bó, sự cảm thông, chia sẻ, cưu mang, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng ngày một tốt hơn; các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng từng bước được chăm sóc chu đáo; Pháp lệnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Hương ước, Quy ước ở khu dân cư đã được nhân dân tích cực tham gia xây dựng và tự giác thực hiện; các tệ nạn xã hội được đẩy lùi; người già cô đơn, trẻ em mồ côi được cộng đồng cưu mang giúp đỡ; công tác Y tế, giáo dục và Dân số - KHHGĐ có nhiều tiến bộ; đời sống văn hoá tinh thần cũng được nâng lên, nhiều nhà rông truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số được sửa chữa và xây dựng mới; các sinh hoạt văn hoá truyền thống được phục hồi và phát triển, những hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang và lễ hội dần dần được khắc phục; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nâng cao thể chất và tinh thần phát triển khá tốt, đã thu hút đông đảo các tầng lớp thanh thiếu niên và những người lớn tuổi tham gia, thông qua phong trào “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Kết quả đó đã góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư tiên tiến”, “Làng văn hoá”; “Tổ dân phố văn hoá”trên địa bàn tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển mạnh mẽ.
 
Kết quả qua 15 năm thực hiện cuộc vận động; đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã được các cấp công nhận 63.607/100.762 hộ “Gia đình văn hoá”; số hộ gia đình được công nhận 5 năm liên tục là 25.080 hộ; 683/831 khu dân cư tiên tiến, trong đó có 373 khu dân cư được công nhận “Làng văn hoá”; 125 KDC được công nhận liên tục từ 5 năm trở lên; 530 khu dân cư của đồng bào các dân tộc thiểu số tu sửa và xây mới Nhà rông truyền thống; có 774/831 khu dân cư đã làm tốt công tác xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước và 770 khu dân cư được Mặt trận cơ sở công nhận là địa bàn trong sạch lành mạnh không có tội phạm, ma tuý, mai dâm và người nhiễm HIV/AIDS; 100% khu dân cư đều tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt nam 18/11 hàng năm; Ngoài ra, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tham gia đóng góp công sức xây dựng, tôn tạo và bảo vệ được 15 di tích lịch sử, phục hồi 84 tác phẩm văn hoá dân gian, trong đó có 3 tác phẩm thuộc loại sử thi, 12 tác phẩm thuộc loại trường ca, tự sự và hơn 50 bài hát dân gian; 100% khu dân cư trong toàn tỉnh thực hiện nếp sống văn minh - gia đình văn hoá trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo tinh thần Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị.
 
Qua 15 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động đã dấy lên phong trào thi đua yêu nước rộng khắp, được đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum tích cực tham gia hưởng ứng; cuộc vận động đã lồng ghép được nhiều phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và sự phối hợp, thống nhất hành động của các tổ chức thành viên ở khu dân cư. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp tiến hành triển khai thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh và được cụ thể hoá nhiều nội dung, tiêu chí mới phong phú, đa dạng, thể hiện khá rõ nét và toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng. Đây là một cuộc vận động có qui mô rộng lớn và có tính chiến lược lâu dài, nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân để chăm lo cuộc sống cho dân. Cuộc vận động diễn ra trong thời kỳ toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của đất nước; lấy địa bàn khu dân cư triển khai thực hiện cuộc vận động; lấy tinh thần đoàn kết cộng đồng, tính tự quản và phát huy nội lực của nhân dân được phát huy từ cơ sở địa bàn khu dân cư để thực hiện các phong trào như: giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo; nâng cao dân trí; xoá bỏ các tập tục lạc hậu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh - gia đình văn hoá; thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” đối với những người có công với nước; nhân đạo từ thiện giúp đỡ đối với những người có hoàn cảnh khó khăn và bất hạnh trong cuộc sống; thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở; ngăn ngừa và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hôị; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
 
Nhờ nội dung phong phú, thiết thực, có tính khả thi cao, nhiệm vụ của các cơ quan, ban ngành liên quan được xác định rõ ràng và cụ thể; được các cấp uỷ Đảng quan tâm chỉ đạo, được chính quyền tạo điều kiện hỗ trợ; các cấp, các ngành và đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng với tinh thần quyết tâm mới nên trong hơn 15 năm qua, thông qua cuộc vận động đã góp phần thúc đẩy việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà có bước phát triển rõ rệt, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tình trạng thiếu đói quanh năm và giáp hạt được giải quyết triệt để, nhiều nhà tranh tre nứa lá tạm bợ dột nát dần được xoá bỏ; tình làng, nghĩa xóm ngày càng được gắn bó mật thiết, sự chia sẻ, thông cảm và giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng ngày càng được quan tâm; các đối tượng chính sách thương binh, gia đình liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang và những người có công với nước, với dân được quan tâm chăm sóc bằng trách nhiệm, tình cảm của cả cộng đồng và bằng các chính sách của Nhà nước ngày một đầy đủ và chu đáo hơn; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được các cấp, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng một cách tích cực; Qui chế dân chủ được phát huy, những bản hương ước, qui ước ở khu dân cư được nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện một cách triệt để; tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội ở cộng đồng khu dân cư được hạn chế và đẩy lùi; chính sách công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình được thực hiện nghiêm chỉnh, sự nghiệp y tế - giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên; các tập tục lạc hậu trong ma chay, cưới hỏi, lễ hội được loại bỏ. Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh được phát triển mạnh mẽ, thu hút được nhiều đối tượng tham gia, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên đã hưởng ứng một cách tích cực; Phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực; con cháu hiếu thảo” được phát triển rộng khắp góp phần làm cho phong trào xây dựng “Gia đình văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Khu dân cư tiên tiến” trong tỉnh ngày một nhân rộng.
 
Có thể khẳng định rằng, việc triển khai các nội dung xây dựng đời sống văn hoá gắn với việc xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư đã thực sự thu hút được sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, nội lực ở cơ sở, góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới diện mạo kinh tế - xã hội của tỉnh, làm cho đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên một cách rõ rệt; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản luôn được giữ vững.
 
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu đánh giá một cách nghiêm túc, khách quan, thì những kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Các phong trào vẫn chưa được gắn kết chặt chẽ và phát triển đồng bộ, vững chắc. Tiềm năng lợi thế của cơ sở chưa được khai thác triệt để. Tính thụ động, trông chờ ỷ lại trong một bộ phận bà con các dân tộc thiểu số vẫn chưa được khắc phục. Đội ngũ làm công tác Mặt trận nói chung, nhất là ở cơ sở khu dân cư còn thiếu và yếu về năng lực và chuyên môn nghiệp vụ, chưa ngang tầm với nhiệm vụ. Việc phối hợp tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành còn rời rạc, chưa đồng bộ, còn có những ý kiến khác nhau, cho rằng nội dung xây dựng đời sống văn hoá và nội dung xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư tuy có mối quan hệ hữu cơ, nhưng vẫn còn mang tính chuyên ngành, cho đây là việc làm của Mặt trận Tổ quốc và ngành Văn hoá thông tin... Do vậy trong quá trình phối hợp triển khai thực hiện các nội dung xây dựng đời sống văn hoá đã bộc lộ thiếu sự nhịp nhàng nên đã dẫn đến chất lượng và hiệu quả của phong trào.
 
Để việc xây dựng đời sống văn hoá đi vào hiện thực cuộc sống, thực sự trở thành ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, chúng ta cần phải tiếp tục tuyên truyền, vận động cho người dân hiểu rõ sâu sắc về ý nghĩa của việc xây dựng đời sống văn hoá là nhằm mục đích đem lại lợi ích cho người dân, lấy sức dân để chăm lo cuộc sống cho dân; Muốn làm được điều đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên và các cơ quan ban ngành liên quan cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và giám sát chặt chẽ việc thực hiện xây dựng đời sống văn hoá. Đồng thời phải coi trọng những phong tục tập quán, phát huy những giá trị tinh hoa văn hoá của dân tộc, duy trì và phát triển các ngành nghề, khôi phục lại các ngành nghề truyền thống văn hoá dân gian. Chú ý việc nâng cao dân trí, đưa cán bộ có trình độ năng lực xuống các địa bàn khu dân cư để tuyên truyền giải thích cho người dân xoá bỏ hẳn những phong tục tập quán lạc hậu, đưa pháp luật vào cuốc sống của người dân, làm cho người dân thực sự là người chủ của đất nước, cùng nhau phấn đấu thực hiện tốt các nội dung trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”./.
 
Bài và ảnh: NGUYỄN ĐĂNG BÌNH

Số lượt người xem: 1563 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm