SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
5
7
8
8
5
3
Tin tức Thứ Hai, 09/08/2010, 16:05

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nhằm kiện toàn về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tiếp công dân, tăng cường hiệu quả công tác tiếp công dân của các cơ quan Nhà nước; nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp và Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác tiếp công dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Ngày 19/7/2010, UBND tỉnh Kon Tum bàn hành Kế hoạch số 1383/UBND-KH triển khai thực hiện Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo Đề án, việc đổi mới công tác tiếp công dân tập trung vào các nội dung sau:

Ảnh minh họa

Phải quán triệt chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác tiếp công dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân; đơn giản hóa các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác tiếp công dân hiện nay; làm rõ vị trí, vai trò, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tiếp công dân, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao hiệu quả tiếp công dân, gắn việc tiếp công dân với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các cơ quan Nhà nước.
 
Nội dung của Kế hoạch bao gồm:
- Sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân: Kiện toàn Phòng Tiếp công dân tỉnh thành Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, gồm có Chủ nhiệm; Phó Chủ nhiệm và các cán bộ tiếp dân chuyên trách làm nhiệm vụ tiếp dân cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại UBND các huyện, thành phố cử từ 01 đến 02 cán bộ chuyên trách và một số cán bộ không chuyên trách làm nhiệm vụ tiếp công dân tại Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh cử 01 cán bộ chuyên trách công tác tiếp công dân, tiếp nhận các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền. UBND các xã, phường cử 01 cán bộ chuyên môn kiêm công tác tiếp công dân. Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân phải có phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ hiểu biết về pháp luật, kinh tế, xã hội, kỹ năng giao tiếp, tinh thần trách nhiệm cao...
 
- Bố trí cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác tiếp công dân: Bổ sung trang thiết bị Trụ sở tiếp công dân của tỉnh để đảm bảo việc tiếp công dân của các cơ quan Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh. Các huyện, thành phố bố trí Phòng Tiếp công dân riêng tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố để tiếp công dân; tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh bố trí Phòng Tiếp công dân riêng tại Trụ sở cơ quan để tiếp công dân; tiếp nhận các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Các xã, phường bố trí bố trí Phòng Tiếp công dân riêng tại UBND xã, phường, thị trấn để tiếp công dân, tiếp nhận tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh và Phòng Tiếp công dân tại các sở, ngành, huyện, thành phố, các xã, phường được trang thiết bị các trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác tiếp công dân; tiếp nhận các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gồm: Tủ đựng tài liệu, bàn ghế làm việc, máy vi tính để thiết lập dữ liệu thông tin về tiếp công dân, nối mạng; sổ sách theo dõi tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư; nội quy, quy chế, lịch tiếp công dân và một số trang thiết bị cần thiết khác...
- Tăng cường nâng cao chất lượng cán bộ và chính sách đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân: Rà soát đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân ở các cấp, các ngành để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu cho công tác tiếp công dân. Ban hành cơ chế đãi ngộ đặc thù, thỏa đáng đối với cán bộ làm công tác tiếp dân; xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.
 
 

Ảnh minh họa

Thời gian thực hiện kế hoạch: Trước ngày 30/10/2010 các ngành, địa phương phải hoàn thành việc kiện toàn tổ chức, bộ máy tiếp công dân ở ngành, địa phương mình. Trước ngày 31/12/2010 các ngành, địa phương hoàn thành việc bảo đảm cơ sở, vật chất phục vụ công tác tiếp dân. Trước ngày 30/12/2011 hoàn thành việc bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 100% cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.
 
Để kế hoạch được triển khai có hiệu quả, UBND tỉnh giao Chánh văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tiến hành rà soát và tham mưu UBND tỉnh củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy và hoạt động của Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát, xem xét và củng cố kiện toàn tổ chức, bộ máy, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác tiếp công dân tại ngành, địa phương mình. Sở Tài chính xem xét bố trí kinh phí để các sở, ngành, các huyện, thành phố thực hiện kế hoạch. Sở Nội vụ phối hợp với Thanh Tra tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường biên chế, đáp ứng yêu cầu công tác tiếp công dân, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.
 
Thanh Tra tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thanh Tra tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch và báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.
                                                                                   
Minh Thiện

Số lượt người xem: 2849 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm