SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
6
8
9
2
6
6
Thông báo cần biết Thứ Năm, 08/11/2012, 14:00

Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm học 2012-2013

Ngày 26/10/2012 liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ đã có văn bản số 1679/HD-SGDĐT-SNV hướng dẫn về công tác tổ chức tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm học 2012-2013. Toàn văn hướng dẫn như sau:

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ GD&ĐT - SỞ NỘI VỤ


Số: 1679/HD-SGDĐT-SNV
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          
Kon Tum, ngày 26 tháng 10 năm 2012

 

HƯỚNG DẪN
Về công tác tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục
năm học 2012 - 2013

 

          Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
 
          Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
 
          Căn cứ Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND, ngày 05/02/2009 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ;
 
          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1738/UBND-TH, ngày 27/9/2012 và Văn bản số 1801/UBND-TH ngày 05/10/2012 về việc thực hiện công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2012- 2013,
 
          Để đảm bảo thực hiện thống nhất về trình tự, thủ tục và các nội dung liên quan trong công tác tổ chức tuyển dụng viên chức trên địa bàn tỉnh, liên ngành Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2012-2013, cụ thể như sau:
 
I. VỀ THẨM QUYỀN VÀ QUY TRÌNH TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
 
1. Thẩm quyền tuyển dụng viên chức
 
          Các cơ quan, đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Trường Cao đẳng sư phạm; Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật; Trường Trung cấp nghề và UBND các huyện, thành phố được phân cấp thẩm quyền tuyển dụng viên chức ngành giáo dục thuộc phạm vi quản lý của địa phương, đơn vị.
 
          Các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng nhu cầu, kế hoạch tuyển dụng trên cơ sở số lượng biên chế được giao chưa sử dụng và nhu cầu bổ sung đội ngũ viên chức ngành giáo dục, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị và đảm bảo nhân lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
          Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục của địa phương, đơn vị mình.
 
          2. Quy trình tổ chức tuyển dụng
 
          2.1. Xây dựng và ban hành kế hoạch tuyển dụng
 
          Căn cứ vào kế hoạch phát triển trường lớp, nhu cầu công việc, số lượng biên chế và chỉ tiêu được giao, cơ quan tham mưu công tác tổ chức, cán bộ chủ động tham mưu cho thủ trưởng đơn vị xây dựng và ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo.
 
          Nội dung của kế hoạch phải đảm bảo đầy đủ, chi tiết về: tổng số biên chế được giao, số chỉ tiêu biên chế chưa sử dụng, nhu cầu tuyển dụng cụ thể đối với từng vị trí (số lượng, mô tả vị trí việc làm theo từng vị trí tuyển dụng, từng cấp học, ngành nghề, xác định trình độ đào tạo, chuyên ngành cần tuyển…), thời gian thực hiện công tác tuyển dụng (thời gian nhận hồ sơ, tổ chức xét tuyển...).
 
          Lưu ý:
 
          - UBND các huyện, thành phố cần rà soát số lượng sinh viên cử tuyển của địa phương đã cử đi học ngành sư phạm để ưu tiên bố trí chỉ tiêu tuyển dụng, xây dựng nhu cầu các ngành học phù hợp để tuyển dụng hết  số sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp theo quy định.
 
          - Đối với các vị trí tuyển dụng chưa có quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển (các vị trí: nhân viên giáo vụ của các trung tâm dạy nghề, GDTX các huyện...) các đơn vị cần mô tả cụ thể vị trí việc làm cần tuyển dụng và xác định chuyên ngành phù hợp.
 
          Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng quyết định ban hành kế hoạch tuyển dụng để triển khai thực hiện và gửi về Sở Nội vụ (đồng gửi Sở GD&ĐT) để theo dõi chung và phục vụ công tác thanh kiểm tra theo quy định. Trường hợp đơn vị có sự điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng thì phải có văn bản báo cáo kịp thời cho Sở Nội vụ và Sở GD&ĐT trước khi có thông báo tuyển dụng để theo dõi.
 
          Sở Giáo dục & Đào tạo và Sở Nội vụ niêm yết công khai kế hoạch tuyển dụng, nhu cầu tuyển dụng của các địa phương, đơn vị tại trụ sở làm việc và đăng trên trang thông tin điện tử để cá nhân có nhu cầu tìm hiểu.
 
          2.2. Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức
 
          a) Hội đồng tuyển dụng viên chức do thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao quyền tuyển dụng thành lập, có từ 05 đến 07 thành viên, bao gồm:
 
          - Chủ tịch Hội đồng là cấp phó của người đứng đầu cơ quan được phân cấp thẩm quyền tuyển dụng viên chức (Phó Giám đốc sở, Phó Hiệu trưởng các trường chuyên nghiệp hoặc Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố);
 
          - Phó chủ tịch Hội đồng là là một cấp phó khác của người đứng đầu hoặc trưởng phòng chức năng của cơ quan, đơn vị được giao quyền tuyển dụng viên chức (Phó Giám đốc sở, Phó Hiệu trưởng các trường chuyên nghiệp hoặc Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; trưởng phòng chức năng thuộc sở hoặc các trường chuyên nghiệp; trưởng phòng Nội vụ hoặc phòng GD&ĐT thuộc UBND huyện, thành phố);
 
          - Ủy viên thư ký là trưởng/ phó phòng chức năng thuộc sở, trường chuyên nghiệp, UBND các huyện, thành phố hoặc cán bộ trực tiếp làm công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị;
 
          - Các ủy viên khác là người có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến vị trí tuyển dụng.
 
          b) Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, kết luận theo đa số và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
 
          - Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng theo quy định của pháp luật;
 
          - Tổ chức tuyển dụng theo quy định;
 
          - Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức xét tuyển theo quy định của pháp luật.
 
          - Thành lập các tổ chức giúp việc gồm: Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban phúc khảo và Tổ thư ký;
 
          Tổ thư ký do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định, Ủy viên thư ký Hội đồng tuyển dụng làm tổ trưởng, có từ 2 đến 3 thành viên. Tổ thư ký có nhiệm vụ:
 
          + Tiếp nhận hồ sơ của những người dự tuyển theo đúng điều kiện quy định.
 
          + Tổng hợp danh sách những người dự tuyển, trúng tuyển và không trúng tuyển theo các biểu mẫu kèm theo.
 
          + Báo cáo kết quả thẩm định, xem xét hồ sơ của những người dự tuyển và những khó khăn vướng mắc cụ thể khi thẩm định để Hội đồng tuyển dụng xem xét, giải quyết.
 
          + Giúp Hội đồng tuyển dụng thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức tuyển dụng theo đúng quy định.
 
          2.3. Thông báo tuyển dụng, hồ sơ dự tuyển và lệ phí xét tuyển
 
          a) Thông báo tuyển dụng:
 
          - Đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng viên chức trên phương tiện thông tin đại chúng (đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc.
 
          Nội dung thông báo phải nêu rõ số lượng cần tuyển, loại hình giáo viên, nhân viên, bộ môn theo từng địa chỉ cần tuyển (trường); tiêu chuẩn, điều kiện, thời gian, hình thức tuyển dụng, địa điểm phát hành và nộp hồ sơ, lệ phí tuyển dụng, số điện thoại liên hệ của từng đơn vị để những người có đủ điều kiện đăng ký với các Hội đồng tuyển dụng.
 
         b) Hồ sơ dự tuyển:
 
         * Hồ sơ gồm có:
 
         (1) Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại phụ lục số 1 gửi kèm).
 
         (2) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu tại phụ lục số 2 gửi kèm, yêu cầu khai đầy đủ, chính xác, trung thực từng nội dung, có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và được cấp có thẩm quyền xác nhận trong thời hạn không quá không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).
 
         (3) Bản sao giấy khai sinh (không phải bản phô tô được chứng thực).
 
         (4) Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (được kết luận có đủ sức khỏe để công tác) không quá 6 tháng đến này nhận hồ sơ.
Giấy khám sức khỏe yêu cầu đúng mẫu quy định và do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ.
 
         (5) Bản phô tô các loại giấy tờ sau (không cần phải chứng thực):
 
         - Bằng tốt nghiệp chuyên môn (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2012).
 
         - Học bạ hoặc bảng điểm có ghi điểm trung bình chung toàn khóa học (nếu học bạ hoặc bảng điểm không ghi điểm trung bình chung toán khóa thì phải có giấy xác nhận điểm trung bình chung toàn khóa của cơ sở đào tạo).
 
         - Sổ hộ khẩu gia đình (đối với thí sinh dự tuyển là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Kon Tum trước khi đi học chuyên nghiệp).
 
         - Các loại giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên theo quy định.
 
         - Hai (02) bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc.
 
         Các loại giấy tờ trên đây phải đầy đủ, sạch sẽ, không tẩy xóa và đựng trong bì hồ sơ (theo mẫu tại phụ lục số 3 gửi kèm gửi kèm).
 
         * Mẫu hồ sơ dự tuyển: thống nhất sử dụng mẫu hồ sơ dự tuyển chung trên địa bàn tỉnh, mẫu hồ sơ dự tuyển được đăng công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và Sở GD&ĐT để cá nhân có nhu cầu tải về sử dụng; các cơ quan, đơn vị có thể phát hành hồ sơ dự tuyển theo mẫu cho các cá nhân có nhu cầu.
 
         * Nộp và nhận hồ sơ:
 
         - Thí sinh dự tuyển vào các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD&ĐT (các trường THPT, PTDTNT...) nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở GD&ĐT.
 
         - Thí sinh dự tuyển vào các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND các huyện, thành phố nộp hồ sơ dự tuyển tại phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc Phòng Nội vụ (do UBND các huyện, thành phố quy định).
 
         - Thí sinh dự tuyển vào các trường cao đẳng, trường trung cấp nghề nộp hồ sơ tại trường đăng ký dự tuyển.
 
         - Thí sinh dự tuyển vào các đơn vị, cơ sở đào tạo trực thuộc Sở Lao động -TB&XH nộp hồ sơ tại Sở Lao động -TB&XH (hoặc tại các đơn vị do Sở Lao động -TB&XH quy định).
 
         - Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển ít nhất là 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Thí sinh thuộc đối tượng dự tuyển có nguyện vọng nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng không được từ chối bất cứ một hồ sơ hợp lệ nào, nếu hồ sơ chưa đảm bảo phải hướng dẫn cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Khi thí sinh nộp hồ sơ, người nhận hồ sơ phải cho thí sinh ký xác nhận vào danh sách đăng ký dự tuyển và giao cho thí sinh phiếu nhận hồ sơ (theo mẫu, có đóng dấu treo của đơn vị tuyển dụng). Các Hội đồng tuyển dụng không hoàn trả hồ sơ dự tuyển cho thí sinh (kể cả trong trường hợp người dự tuyển không trúng tuyển).
 
         - Chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày tổ chức xét tuyển, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên trang điện tử của đơn vị (theo mẫu 1GV và 1NV).
 
         Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm thông báo về điều kiện dự tuyển cho từng thí sinh (đủ hoặc không đủ điều kiện dự tuyển, lý do), đồng thời thông báo cụ thể thời gian tổ chức xét tuyển, sát hạch... để người dự tuyển biết, thực hiện.
 
         c) Lệ phí xét tuyển:
 
         - Mức thu và quản lý sử dụng kinh phí dự thi tuyển công chức, viên chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức hàng năm được quy định tại Thông tư 163/2010/TTLT-BTC-BNV  ngày 20/10//2010 của liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức. Liên ngành Sở GD&ĐT và Sở Nội vụ thống nhất áp dụng mức thu thấp nhất là 140.000đ/hồ sơ dự tuyển.
 
        - Mức chi áp dụng theo Văn bản số 1688/UBND-TH, ngày 17/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về định mức chi tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp, thi học sinh giỏi, thi tuyển sinh vào các lớp đầu cấp phổ thông.
 
        2.4. Tổ chức tuyển dụng viên chức
 
        - Hội đồng tuyển dụng viên chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho bộ phận giúp việc và triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Tiết b, Điểm 2.2, Khoản 2, Mục I nêu trên đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch tuyển dụng.
 
        - Kết thúc kỳ xét tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức báo cáo kết quả xét tuyển cho thủ trưởng đơn vị được giao quyền tuyển dụng để ban hành quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng theo quy định.
 
       2.5. Thông báo kết quả tuyển dụng và hợp đồng làm việc
 
       Thực hiện đúng theo quy định tại các điều: 17, 18, 19 của Nghị định 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ.
 
       Lưu ý:
 
       - Nội dung niêm yết và đăng tải kết quả xét tuyển gồm:
 
       + Danh sách thí sinh trúng tuyển ngạch giáo viên (Mẫu 2GV);
 
       + Danh sách thí sinh không trúng tuyển ngạch giáo viên (Mẫu 3GV);
 
       + Danh sách thí sinh trúng tuyển các ngạch nhân viên (Mẫu 2NV);
 
       + Danh sách thí sinh không trúng tuyển các ngạch nhân viên (Mẫu 3NV);
 
       (Các biểu mẫu danh sách thống nhất thực hiện theo hướng dẫn này)
 
       - Khi người trúng tuyển đến hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng theo quy định phải trình bản chính (bản gốc) các giấy tờ liên quan để đơn vị tuyển dụng đối chiếu, kiểm tra. Nếu đơn vị tuyển dụng phát hiện thấy văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan không hợp pháp hoặc khai man trong hồ sơ dự tuyển thì báo cáo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét hủy bỏ kết quả tuyển dụng.
 
       - Sau khi người trúng tuyển đã hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng theo quy định, người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức tiến hành thông báo phân công đơn vị công tác. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng làm việc đối với người trúng tuyển theo quy định; các chế độ, chính sách, thời gian thử việc của người trúng tuyển được thực hiện đúng theo quy định hiện hành.
 
       2.6. Báo cáo kết quả tuyển dụng
 
       Sau khi phê duyệt kết quả xét tuyển, các đơn vị được giao quyền tuyển dụng viên chức phải báo cáo kết quả công tác tuyển dụng cho Sở Nội vụ và Sở GD&ĐT để theo dõi chung, đồng thời đánh giá công tác tổ chức tuyển dụng tại địa phương, đơn vị và các đề xuất, kiến nghị (nếu có).
 
       Gửi kèm theo báo cáo gồm có:
 
      + Các danh sách thí sinh dự tuyển, trúng tuyển, không trúng tuyển các ngạch giáo viên, nhân viên (theo mẫu trên đây). 
 
      + Tổng hợp số lượng, chất lượng của thí sinh dự tuyển, trúng tuyển viên chức (theo mẫu 4TH gửi kèm).
 
      + File dữ liệu các danh sách và tổng hợp chất lượng nêu trên thống nhất sử dụng chương trình Exel, kiểu chữ Times New Roman, các đơn vị có thể tải các biểu mẫu tại trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ: www.snv.kontum.gov.vn hoặc của Sở GD&ĐT: www.kontum.edu.vn
      
       File dữ liệu báo cáo và các mẫu biểu yêu cầu gửi về địa chỉ Email: ccvcsnvkontum@gmail.com và phongtccb.sokontum@moet.edu.vn
 
để phục vụ công tác tổng hợp, báo cáo chung.
        II. VỀ HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG
 
        1. Hình thức tuyển dụng. Theo quy định tại Văn bản số 1738/UBND-TH, ngày 27/9/2012 của UBND tỉnh:
 
        1.1 Tuyển thẳng đối với các đối tượng sau :
 
        + Sinh viên thuộc diện cử tuyển do tỉnh cử đi đào tạo đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng các chuyên ngành sư phạm và đăng ký dự tuyển đúng địa phương đã đề nghị cử đi đào tạo.
 
        + Con em người dân tộc thiểu số có hộ khẩu tại tỉnh Kon Tum (trước khi đi học chuyên nghiệp) tốt nghiệp đại học, cao đẳng các chuyên ngành sư phạm phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.
 
        1.2. Xét tuyển đối với các đối tượng khác (ngoài các đối tượng trên): Việc tổ chức xét tuyển thực hiện đúng theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ và các nội dung cụ thể tại tại văn bản này.
 
        2. Nội dung tổ chức tuyển dụng:
 
        2.1 Về điều kiện tiêu chuẩn dự tuyển
 
        a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung: thực hiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức, cụ thể:
 
        - Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
 
       + Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 
       + Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 
       + Có đơn đăng ký dự tuyển;
 
       + Có lý lịch rõ ràng;
 
       + Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
 
       + Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
 
       + Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
 
        - Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
 
       + Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 
       + Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
 
       b) Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với các ngạch giáo viên
 
       Đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định hiện hành tương ứng với ngạch giáo viên dự tuyển. Cụ thể:
 
       + Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học;
 
       + Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở;
 
       + Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông.
 
       + Có bằng tốt nghiệp tương ứng và đạt chuẩn đối với vị trí tuyển dụng của các trường chuyên nghiệp, dạy nghề.
 
       c) Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với các ngạch nhân viên
 
       + Nhân viên kế toán (tuyển dụng vào ngạch Kế toán viên trung cấp, mã số ngạch: 06.032): Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán; có chứng chỉ A tin học trở lên.
 
       + Nhân viên văn thư (tuyển dụng vào ngạch Lưu trữ viên trung cấp, mã số ngạch 02.015): Tốt nghiệp Trung cấp văn thư lưu trữ trở lên; có chứng chỉ A tin học trở lên.
 
       + Nhân viên thư viện (tuyển dụng vào ngạch Thư viện viên trung cấp mã số ngạch: 17.171): Tốt nghiệp trung cấp thư viện trở lên; có chứng chỉ A tin học trở lên.
 
       + Nhân viên thiết bị, thí nghiệm (trong khi chờ cơ quan có thẩm quyền ban hành chức danh và mã ngạch viên chức tương ứng thì tạm thời tuyển dụng vào ngạch Cán sự, mã số ngạch 01.004 đối với trình độ Trung cấp; ngạch Chuyên viên cao đẳng, mã số ngạch: 01a.003 đối với trình độ Cao đẳng hoặc ngạch Chuyên viên, mã số ngạch 01.003 đối với trình độ Đại học trở lên): Ưu tiên tuyển dụng đối tượng được đào tạo đúng chuyên môn (trình độ trung cấp thiết bị - thí nghiệm trở lên), sau đó nếu còn chỉ tiêu thì xem xét các đối tượng được đào tạo các bậc học ngành sư phạm tương ứng và có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác thiết bị ở trường phổ thông.
 
       Đối với nhân viên thiết bị, thí nghiệm các trường THPT yêu cầu các chuyên ngành phù hợp: Lý, Hóa, Sinh.
 
       Đối với nhân viên thiết bị, thí nghiệm các trường THCS yêu cầu các chuyên ngành phù hợp như: Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Công nghệ, KTNN-KTCN…).
 
       + Nhân viên giáo vụ (trong khi cơ quan có thẩm quyền ban hành chức danh và mã ngạch viên chức tương ứng thì tạm thời tuyển dụng vào ngạch Chuyên viên, mã số ngạch 01.003): Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và các yêu cầu khác của ngạch dự tuyển.
 
       + Nhân viên kỹ thuật CNTT (tuyển dụng vào các ngạch Kỹ thuật viên - 13.096, Kỹ sư - 13.095 hoặc 13a.095): có trình độ tương ứng từ Trung cấp tin học (CNTT) trở lên.
 
       + Nhân viên y tế học đường (tuyển dụng vào ngạch Y sĩ, mã số ngạch: 16.119): có trình độ từ Trung cấp Y hoặc Điều dưỡng trở lên.
 
       * Lưu ý : căn cứ vào tính chất, đặc điểm, loại hình, yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của ngach viên chức và điều kiện phát triển giáo dục, đơn vị được giao quyền tuyển dụng viên chức được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị nhưng không được trái với quy định của pháp luật (ví dụ như năng khiếu, tay nghề, trình độ đào tạo trên chuẩn… của ngạch tuyển dụng). Các quy định bổ sung về về tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển này phải được quy định trong kế hoạch tuyển dụng của cơ quan, đơn vị.
 
       2.2 Nội dung và cách thức tổ chức xét tuyển viên chức
 
       a) Nội dung xét tuyển. Theo quy định tại Điều 11, 12, thuộc Mục 3 của Nghị định 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ. Cụ thể:
 
       - Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
 
       - Kiểm tra, sát hạch:
 
      + Đối với giáo viên: sát hạch thông qua hình thức soạn giáo án. Thí sinh dự tuyển giáo viên THCS, THPT soạn giáo án theo môn đăng ký; thí sinh dự tuyển giáo viên Tiểu học soạn giáo án môn Toán hoặc tiếng Việt, thí sinh dự tuyển giáo viên Mầm non soạn giáo án môn làm quen với Toán hoặc làm quen với Văn học. Thời gian soạn giáo án: 60 phút.
 
      + Đối với nhân viên: sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn về hiểu biết chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Thời gian chuẩn bị 20 phút, thời gian phỏng vấn 15 phút/thí sinh.
 
      b) Cách thức tổ chức:
 
       - Việc chọn đề thi:
 
       + Đề thi soạn giáo án: Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng (hoặc phó chủ tịch được chủ tịch ủy quyền) các đơn vị phải chọn ít nhất 20 đề thi/môn (20 tiết dạy/môn) trong chương trình giáo dục hiện hành do Bộ GD&ĐT ban hành. Các đề thi được Chủ tịch Hội đồng chọn, đánh số ký hiệu hoặc mã hóa và bảo quản theo chế độ tuyệt mật.
 
       Sau khi cho thí sinh vào phòng thi (có thể bố trí phòng thi theo môn, theo cấp học hoặc bố trí chung một địa điểm), Chủ tịch Hội đồng coi thi tổ chức cho thí sinh bốc thăm chọn đề thi ngẫu nhiên để các thí sinh cùng thực hiện bài thi soạn giáo án theo yêu cầu. Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm chuẩn bị các tài liệu, sách giáo khoa, đồ dùng cần thiết để thí sinh sử dụng trong quá trình soạn bài.
 
       + Đề thi phỏng vấn: Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm chuẩn bị ít nhất 20 câu hỏi phỏng vấn/một loại hình nhân viên. Từng câu hỏi phỏng vấn phải có đáp án, hướng dẫn chấm để thống nhất khi chấm phỏng vấn.
 
       - Việc tổ chức chấm:
 
       + Chấm giáo án: Ban chấm thi có thể tổ chức chấm theo một trong hai cách sau:
 
       i. Phân công tổ chấm theo bộ môn hoặc cấp học, tổ chức chấm chung từng bài soạn giáo án và đi đến thống nhất điểm.
 
       ii. Chia tổ chấm bộ môn hoặc cấp học thành các nhóm chấm, từng giám khảo bốc thăm bài thi để chấm theo quy trình chấm thi độc lập do Bộ GD&ĐT quy định; yêu cầu mỗi bài thi ít nhất phải được 03 giám khảo chấm độc lập sau đó thống nhất điểm chung.
 
      + Chấm phỏng vấn: Lần lượt từng thí sinh bốc thăm câu hỏi phỏng vấn, chuẩn bị 20 phút và trả lời câu hỏi 15 phút. Mỗi thí sinh ít nhất phải được 03 giám khảo chấm độc lập và phần thi phỏng vấn của thí sinh phải được ghi âm đầy đủ, chính xác (cả lời giám khảo và lời thí sinh) để làm tài liệu lưu của Hội đồng tuyển dụng. Thiết bị ghi âm do Hội đồng tuyển dụng chuẩn bị.
 
      Lưu ý: Trường hợp đơn vị được giao quyền tuyển dụng viên chức không có đủ nhân sự hoặc nhận thấy khó đảm bảo được tính khách quan, công bằng, chính xác trong chấm thi giáo án và phỏng vấn thì có thể hợp đồng với đơn vị khác để tổ chức chấm thi.
 
      c) Cách tính điểm:
 
      - Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
 
     - Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
 
     Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ hoặc bảng điểm chỉ có điểm trung bình chung học tập thì điểm trung bình chung học tập được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
 
     - Điểm kiểm tra, sát hạch (soạn giáo án hoặc phỏng vấn) được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
 
     - Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp (hoặc điểm trung bình chung học tập), điểm sát hạch tính theo quy định trên đây.
 
     Lưu ý: Nếu người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì phải có bảng điểm được quy đổi ra thang điểm 10 có xác nhận của cơ sở đào tạo. Trường hợp bảng điểm của thí sinh dự tuyển không có điểm trung bình chung thì thí sinh phải liên hệ với cơ sở đào tạo để đề nghị được cung cấp giấy xác nhận điểm trung bình chung học tập để làm hồ sơ dự tuyển.
 
     2.3 Xác định người trúng tuyển.Theo quy định tại Điều 13, Mục 3 của Nghị định 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ. Cụ thể:
 
     Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
 
     - Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm sát hạch, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;
 
     - Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 
     Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm sát hạch cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm sát hạch bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan được phân cấp thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
 
     + Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
 
     + Thương binh;
 
     + Người hưởng chính sách như thương binh;
 
     + Con liệt sĩ;
 
     + Con thương binh;
 
     + Con của người hưởng chính sách như thương binh;
 
     + Người dân tộc thiểu số;
 
     + Đội viên thanh niên xung phong;
 
     + Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
 
     + Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
 
     + Người dự tuyển là nữ.
 
      - Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều này thì người đứng đầu cơ quan được phân cấp thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
 
     - Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
 
     III. VỀ THANH TRA, GIÁM SÁT, PHÚC KHẢO, LƯU HỒ SƠ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
 
     1. Công tác thanh tra, giám sát
 
     1.1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao quyền tuyển dụng lựa chọn nhân sự thành lập Tổ giám sát để kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện công tác tuyển dụng viên chức của Hội đồng tuyển dụng theo quy định. Đối với UBND các huyện/ thành phố, nhân sự của tổ giám sát là cán bộ, công chức của các đơn vị trong huyện/ thành phố như: Thanh tra Nhà nước, Văn phòng UBND-HĐND, mời đại diện của Mặt trận TQVN, Ủy ban kiểm tra huyện/thành ủy… Đối với các đơn vị khác, nhân sự của tổ giám sát là cán bộ, viên chức của bộ phận thanh tra, khảo thí và kiểm định chất lượng, đại diện các đoàn thể…
 
     Tổ giám sát có nhiệm vụ phân công các thành viên giám sát chặt chẽ tất cả các khâu của quá trình tuyển dụng viên chức gồm: khâu tổ chức phổ biến quy chế, khâu bốc thăm và thi soạn giáo án, khâu bốc thăm và trả lời phỏng vấn, khâu tổ chức chấm giáo án, khâu hồi phách vào điểm, họp xét kết quả của hội đồng tuyển dụng và công bố kết quả tuyển dụng. 
 
     1.2. Liên ngành Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ trên kế hoạch tổ chức tuyển dụng của các địa phương, đơn vị sẽ thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức của các địa phương, đơn vị. Việc kiểm tra, thanh tra được tiến hành đột xuất hoặc báo trước trong thời gian các đơn vị triển khai tổ chức tuyển dụng hoặc sau khi tổ chức tuyển dụng.
 
     Các trường hợp tuyển dụng không đúng quy định, không đảm bảo nguyên tắc chung sẽ bị huỷ bỏ kết quả tuyển dụng. Những cá nhân, đơn vị vi phạm quy định trong quy trình tuyển dụng thì tuỳ theo mức độ và tính chất vi phạm sẽ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
 
     2. Công tác phúc khảo
 
     - Trường hợp người dự tuyển cảm thấy không hài lòng với kết quả điểm thi soạn giáo án hoặc thi phỏng vấn thì làm đơn phúc khảo nộp tại đơn vị dự tuyển trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả xét tuyển.
 
     - Hội đồng tuyển dụng tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo. Quy trình phúc khảo thực hiện đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT tại Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (Ban hành kèm theo    Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT, ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
 
    3. Công tác lưu hồ sơ
 
     - Ngay sau khi chấm thi xong, Chủ tịch hội đồng tuyển dụng tiến hành niêm phong các tài liệu: đề thi, đáp áp, phiếu chấm điểm, bảng tổng hợp điểm, các biên bản bốc thăm đề thi, bài thi soạn giáo án và băng ghi âm thi phỏng vấn của thí sinh.
 
    - Bì niêm phong các tài liệu được ký giáp lai, ghi rõ họ tên người ký, thời gian niêm phong và đóng dấu, bảo quản theo chế độ mật. Thành phần ký niêm phong ít nhất phải có từ 02 người trở lên; trong đó có Chủ tịch hội đồng tuyển dụng và đại diện tổ giám sát.
 
    Trên đây là một số hướng dẫn cụ thể về công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2012-2013, liên ngành Sở Nội vụ và Sở Giáo dục & Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở GD&ĐT và Sở Nội vụ để nghiên cứu giải quyết hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
 
Đã ký
 
Bùi Thái Trọng
 
GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT
 
Đã ký
 
Nguyễn Sỹ Thư

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT UBND tỉnh phụ trách Văn xã (b/c)
- Văn phòng Tỉnh ủy (t/d);
- Văn phòng UBND tỉnh (t/d);
- UBND các huyện, thành phố (t/h);
- Sở LĐ- TB&XH (t/h);
- Các trường cao đẳng, trung cấp trong tỉnh (t/h);
- Lưu: Sở GDĐT (5), SNV (5).

Số lượt người xem: 11254 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Giới thiệu tỉnh Kon Tum

 

Tìm kiếm