SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
7
3
4
4
3
5

Sở Tư pháp

SỞ TƯ PHÁP
 

 

 Địa chỉ:
 47 - Trần Hưng Đạo - Thị Xã Kon Tum
 Điện thoại:
 0603.862479
 Fax:
 0603.862479
 Email:
 stp@kontum.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

1. Sở Tư­ Pháp là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, có chức năng giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà n­ước về công tác Tư­ Pháp trong phạm vi địa ph­ương và chịu sự chỉ đạo, quản lý về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tư Pháp;­
2. Sở Tư­ Pháp có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
a. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý thống nhất việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân:
- Chủ trì việc soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đư­ợc ủy ban nhân dân tỉnh Ủy nhiệm xem xét và có ý kiến về mặt pháp lý của các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan khác của Ủy ban nhân dân soạn thảo tr­ước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành;
- Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án Luật, Pháp lệnh theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư­ Pháp;
- Th­ường xuyên đôn đốc, kiểm tra và hư­ớng dẫn các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh về nghiệp vụ trong việc rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương;
b. Quản lý công tác thi hành án dân sự tại địa ph­ương theo quy định của Pháp lệnh thi hành án dân sự.
c. Quản lý tổ chức và hoạt động của Đoàn Luật sự­, các tổ chức tư vấn Pháp luật, Trung tâm trợ giúp pháp lý và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản theo quy định của Bộ T­ư Pháp;
Quản lý tổ chức và hoạt động hành nghề t­ư vấn pháp luật của Chi nhánh tổ chức Luật sư­ nư­ớc ngoài ở địa phư­ơng theo quy định của pháp luật và h­ướng dẫn của Bộ Tư­ pháp;
d. Quản lý các hoạt động công chứng, giám định t­ư pháp theo quy địnhcủa Bộ Tư­ pháp; chỉ đạo hư­ớng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra thực hiện công tác hộ tịch, lý lịch, thống kê tư­ pháp theo hư­ớng dẫn của Bộ Tư­ pháp; giúp UBND tỉnh thực hiện một số công tác hộ tịch thuộc thẩm quyền;
e. Xây dựng và tổ chức thực hiện ch­ương trình phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn và ngắn hạn ở địa phương, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan tổ chức có liên quan hư­ớng dẫn tổ chức thực hiện chư­ơng trình giảng dạy pháp luật trong các trường học; hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở các xã, phường, thị trấn;
f. Bồi dư­ỡng kiến thức pháp lý và hư­ớng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ t­ư pháp địa phường;
g. Chỉ đạo, h­ướng dẫn và tổng kết hoạt động của Tổ hoà giải trên phạm vi địa bàn tỉnh;
h. Thực hiện Thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật, h­ướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Tư­ Pháp địa phư­ơng và cán bộ pháp chế ngành của tỉnh;
i. Giúp UBND tỉnh thực hiện Luật Quốc tịch Việt theo quy định của pháp luật và h­ướng dẫn của Bộ Tư­ Pháp;
j. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Bộ Tư­ Pháp giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY
Lãnh đạo Sở:
 
1. Ông: Nguyễn Tấn Quyết. Chức danh: Giám đốc
Điện thoại:060.3862172.
Lĩnh vực phụ trách:
- Phụ trách chung, chỉ đạo triển khai toàn bộ hoạt động công tác của Ngành;
- Trực tiếp phụ trách công tác Văn phòng Sở;
- Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra của Ngành;
- Thực hiện hợp tác quốc tế về công tác Tư pháp thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, sự phân công và uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng tư vấn do Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh phân công.
- Quản lý Nhà nước về công tác Thi hành án dân sự; quản lý công tác tổ chức, cán bộ cơ quan Thi hành án dân sự địa phương theo Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành quy chế uỷ quyền quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh cho Giám đốc Sở Tư pháp.
- Quản lý Nhà nước và chỉ đạo các Trung tâm trực thuộc Sở.
 
2. Ông: Thái Văn Ngọc. Chức danh: Phó Giám đốc
Điện thoại: 060.3865774. Email: tvngoc.stp@kontum.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
- Phụ trách công tác quản lý, xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
- Phụ trách công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;
- Phụ trách công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;
- Phụ trách công tác quốc tịch; hộ tịch, con nuôi, kết hôn có yếu tố nước ngoài;
- Phụ trách việc quản lý hoạt động của các cơ quan, tổ chức bổ trợ tư pháp: Luật sư, Tư vấn pháp luật, Giám định Tư pháp ...
- Phụ trách việc hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo xây dựng và thực hiện hương ước trên địa bàn tỉnh;
- Phụ trách một số Ban của Ngành: Ban biên tập Tập san Tư pháp; Ban biên tập chương trình “pháp luật và đời sống
 
3. Ông: Nguyễn Văn Bảy. Chức danh: Phó Giám đốc
Điện thoại: 060.3861149. Email: nvbay.stp@kontum.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:được thay mặt đồng chí Giám đốc Sở giải quyết các công việc, triển khai hoạt động công tác của Ngành khi Giám đốc Sở đi vắng, uỷ quyền.
- Theo dõi chung hoạt động công tác Tư pháp cơ sở trên địa bàn tỉnh.
- Phụ trách công tác Tổ chức - xây dựng ngành; công tác đào tạo - bồi dưỡng cán bộ Ngành;
- Phụ trách công tác quản lý Nhà nước về hoạt động Công chứng của Phòng Công chứng; Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong phạm vi địa phương; Công tác pháp chế ngành và các doanh nghiệp Nhà nước do Uỷ ban nhân nhân dân tỉnh quản lý.
- Phụ trách công tác quản lý hộ tịch, lý lịch Tư pháp trong phạm vi địa phương.
- Theo dõi, chỉ đạo công tác thi đua Ngành;
- Phụ trách một số Ban của Ngành: Ban phòng, chống tham nhũng; Ban VSTBCPN; Ban xây dựng xã kết nghĩa Ngọc Linh theo tinh thần Nghị quyết 04/NQ-TU của Tỉnh uỷ.

Các đơn vị trực thuộc Sở:
 
1. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước
* Địa chỉ: Số 47 Trần Hưng Đạo, thị xã Kon tum
* Điện thoại: 060.3861158
* Lãnh đạo:
     - Ông: Phạm Hổ, Giám đốc trung tâm. Email: pho.stp@kontum.gov.vn
     - Ông: Đào Dư Long, Phó Giám đốc trung tâm. Email: ddlong.stp@kontum.gov.vn
* Chức năng nhiệm vụ:
a. Thực hiện trợ giúp pháp lý.
b. Đề nghị cơ quan, tổ chức hữu quan phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc trợ giúp pháp lý.
c. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra trong khi thực hiện trợ giúp pháp lý.
d. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về trợ giúp pháp lý.
e. Giải quyết khiếu nại theo quy định.
f. Giải quyết tranh chấp trong trợ giúp pháp lý.
g. Kiến nghị về những vấn đề liên quan đến thi hành pháp luật.  
h. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
 
2. Phòng Công chứng số I
* Địa chỉ: Số 47 Trần Hưng Đạo, thị xã Kon tum
* Điện thoại: 060.3862474
* Lãnh đạo: Ông: Bùi Đình Khuyên, Trưởng phòng. Email: bdkhuyen.stp@kontum.gov.vn
* Chức năng:
- Ký hợp đồng làm việc với các cá nhân, tổ chức khác theo nhu cầu.
- Thu phí công chứng, thù lao công chứng, chi phí khác.
- Các quyền khác theo quy định của Luật C«ng chøng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
*Nhiệm vụ:
a. Niêm yết lịch làm việc, thủ tục công chứng, phí công chứng, thù lao công chứng, nội quy tiếp người yêu cầu công chứng tại trụ sở.
b. Thực hiện chế độ làm việc theo ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính Nhà nước.
c. Chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, thống kê.
d. Chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra.
e. Lưu trữ hồ sơ công chứng.
f. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật C«ng chøng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
g. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
 
3. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản
* Địa chỉ: Số 47 Trần Hưng Đạo, thị xã Kon tum
* Điện thoại: 060.3911069
* Lãnh đạo: Ông: Mai Xuân Thái, Giám đốc. Email: mxthai.stp@kontum.gov.vn
* Chức năng nhiệm vụ:Trung tâm thực hiện bán đấu giá các loại tài sản sau:
- Tài sản để thi hành án theo quy định pháp luật về thi hành án
- Tài sản xử lý vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước
- Tài sản đảm bảo theo quy định pháp luật về giao dịch đảm bảo
- Hàng hoá lưu giữ do người vận chuyển đường biển, đường bộ, đường hàng không lưu giữ tại Việt
- Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có yêu cầu bán đấu giá tài sản
- Tài sản Nhà nước phải bán đấu giá theo quy định pháp luật về quản lý tài sản Nhà nước: tài sản thanh lý của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tài sản thanh lý của doanh nghiệp Nhà nước, ...
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
 
4. Thi hành án dân sự tỉnh
* Địa chỉ: Số 42 Trương Hán Siêu, thị xã Kon tum, tỉnh Kon Tum.
* Lãnh đạo: Ông Võ Văn Tuấn, Trưởng THADS tỉnh. Email: vvtuan.stp@kontum.gov.vn
                   Ông Đặng Văn Hùng, Phó Trưởng THADS tỉnh. Email: dvhung.stp@kontum.gov.vn
* Điện thoại: 060.3864406
* Chức năng, nhiệm vụ:
a. Tổ chức thực hiện áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự tại địa phương.
b. Chỉ đạo họa động thi hành án đối với Thi hành án dân sự cấp huyện; hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án cho Chấp hành viên, công chức khác của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương trên địa bàn.
c. Trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án và các quyết định khác theo quy định của pháp luật.
d. Hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục, báo cáo Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên xem xét, tuyển chọn và đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chấp hành viên các cơ quan thi hành án địa phương.
e. Tổng kết thực tiễn thi hành án dân sự, thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác thi hành án dân sự và thực hiện sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điều 57 và Điều 58 của Pháp lệnh Thi hành án dân sự, Nghị định này và theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
f. Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
g. Quản lý cán bộ, công chức, kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự tại địa phương theo quy định của pháp luật và của Bộ tư pháp.
h. Thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua khen thưởng và đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với cá nhân, tập thể thuộc Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Thi hành án dân sự cấp huyện trực thuộc theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
i. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Các phòng chuyên môn thuộc Sở:

 
1. Văn phòng Sở:
* Chức năng nhiệm vụ:
a. Xây dựng, trình UBND tỉnh chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực quản lý của Sở.
b. Xây dựng kế hoạch chương trình hàng năm, 6 tháng, hàng quý, tháng của ngành phù hợp chương trình công tác của UBND tỉnh và của Bộ Tư pháp.
c. Tổng hợp báo cáo thực hiện các kế hoạch công tác của ngành.
d. Quy định quy trình làm việc, nội quy, quy chế làm việc và theo dõi lao động của các đơn vị thuộc cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc Sở.
e. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản, kinh phí của cơ quan Sở theo đúng chế độ hiện hành của Nhà nước.
f. Thực hiện các công việc hành chính-quản trị như văn thư, lưu trữ, in ấn, phát hành công văn, các công tác đối nội, đối ngoại...
g. Thực hiện chế độ công khai tài chính, chế độ tiếp công dân và các chế độ khác theo quy định của quy chế dân chủ trong hoạt đọng cơ quan.
h. Theo dõi công tác thi đua toàn ngành theo quy định.
i. Thường trực Tổ công tác xây dựng xã kết nghĩa Ngọc linh, Đăk Glei theo Nghị quyết 04-NQ/TU của tỉnh ủy.
j. Phối hợp xây dựng, trình UBND tỉnh chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp và tổ chức thực hiện chương trình đó.
k. Tiếp nhận xử lý các thông tin qua đường dây nóng
l. Thực hiện các công tác khác do Lãnh đạo Sở giao.
* Chánh Văn phòng: Mai Xuân Thái
Điện thoại: 060.3863623. Email: mxthai.stp@kontum.gov.vn
2. Phòng Pháp Luật:
* Chức năng, nhiệm vụ:
a. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên toàn tỉnh
b. Thực hiện công tác quản lý, xây dựng và ban hành văn bản pháp quy.
c. Quản lý hoạt động của các cơ quan, tổ chức bổ trợ Tư pháp và quản lý hoạt động về hành chính Tư pháp.
d. Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.
e. Thực hiện việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật
f. Quản lý công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các Doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.
g. Quản lý công tác hòa giải cơ sở.
h. Thực hiện các công tác khác do Lãnh đạo Sở giao.        
* Trưởng phòng: Trần Minh Thắng
Điện thoại: 060.3863625. Email: tmthang.stp@kontum.gov.vn
 
3. Phòng Tổ chức xây dựng ngành
* Chức năng, nhiệm vụ:
a. Xây dựng tổ chức bộ máy cơ quan và quản lý cán bộ, công chức.
b. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức.
c. Quản lý công tác Thi hành án dân sự trong tỉnh
d. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ của thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
e. Thực hiện chính sách đối với cán bộ thuộc ngành quản lý theo quy định của pháp luật.
f. Quản lý và thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ cán bộ thuộc ngành quản lý theo quy định và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
g. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.
* Trưởng phòng: Đinh Xuân Thủy
Điện thoại: 060.3863624. Email: dxthuy.stp@kontum.gov.vn
 
4. Thanh tra Sở:
* Chức năng, nhiệm vụ:
a. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý của Sở.
b. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng lãng phí theo quy định của pháp luật hoặc phân công của UBND tỉnh.
c. Thực hiện công tác Thanh tra chuyên ngành hoạt động thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật, những quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý của ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.
* Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Tọa
* Điện thoại: 060.3910603. Email: nttoa.stp@kontum.gov.vn
 
Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Tìm kiếm