SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
8
5
0
8
0
5

Sở Kế hoạch và đầu tư

SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ

 

 Địa chỉ:  12 - Nguyễn Viết Xuân - Thị Xã Kon Tum
 Điện thoại:  0603.862710
 Fax:  0603. 864253
 Email:  skhdt@kontum.gov.vn   Chức năng, nhiệm vụ:
 

       - Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế họach và đầu tư.

 

       - Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY

I- Lãnh đạo Sở:

       Thực hiện Theo Điều 5 Quyết định số 20/2005/QĐ-UBND, ngày 16/6/2005 của UBND tỉnh và phân công Lãnh đạo Sở phụ trách các phòng và đơn vị trực thuộc Sở gồm:
   1- Ông Lê Quang Chưởng - Giám đốc Sở
       Điện thoại: 060.3862592

       Email:

       Lĩnh vực phụ trách:
       - Phòng Tổng hợp - Chiến lược

       - Phòng Thẩm định

       - Theo dõi Ban quản lý DAGN miền trung tỉnh Kon Tum
       - Công tác tổ chức - cán bộ
       - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật
       - Chủ tài khoản thứ nhất

 
   2- Ông Nguyễn Trọng Hảo - Phó Giám đốc Sở
       Điện thoại: 060.3863677

       Email:

       Lĩnh vực phụ trách:
       - Phòng Kinh tế - Văn xã
       - Phòng Đăng ký - Kinh doanh
       - Công tác hành chính - quản trị
       - Chủ tài khoản thứ hai

 
   3- Ông Nguyễn Đình Bắc - Phó Giám đốc Sở
       Điện thoại: 060.3866832

       Email:

       Lĩnh vực phụ trách:
       - Phòng Kinh tế - Đối ngoại
       - Giám đốc BQL dự án Kon Tum-Liên hiệp Quốc
       - Trung tâm xúc tiến đầu tư

 
   4 - Ông Trần Văn Chí - Phó Giám đốc Sở
       Điện thoại: 060.2234243

       Email:

       Lĩnh vực phụ trách:
       - Phòng Thanh tra
       - Giám đốc BQL dự án giảm nghèo MT tỉnh Kon Tum
       - Tổ trưởng, tổ công tác 04/TU xã Ngọc Tem, huyện Kon Plong

 

II/ Các phòng chuyên môn trực thuộc:
   1-
Phòng Tổng hợp - Chiến lược:        Chức năng nhiệm vụ:

       - Theo dõi, tổng hợp chung về chiến lược quy hoạch tổng thể, kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm và hàng năm, các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh; Theo dõi, tổng hợp kế hoạch thuộc lĩnh vực tài chính - tiền tệ; An ninh quốc phòng; quản lý nhà nước; Theo dõi, tổng hợp chung về công tác qui hoạch trên địa bàn toàn tỉnh; Tổng hợp, cân đối chung nguồn vốn đầu tư phát triển do các phòng chuyên môn nghiệp vụ đề xuất; Theo dõi, tổng hợp tình hình thanh quyết toán các nguồn vốn đã được đầu tư hàng năm; Tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực Phòng theo dõi; Tham gia, giám sát đánh giá đầu tư (đánh giá tổng thể đầu tư của nền kinh tế, ngành và địa phương); Theo dõi, tổng hợp kế hoạch khối huyện, thị xã.

       Trưởng phòng: Ngô Việt Thành

       Điện thoại: 060.3863675

       Email:

   2- Phòng Thẩm định:        Chức năng nhiệm vụ:

       - Giúp việc cho Thường trực ban tư vấn thẩm định dự án đầu tư tỉnh (Làm đầu mối tập hợp, phối hợp với các phòng có liên quan tham mưu cho Lãnh đạo Sở tổ chức thẩm định dự án đầu tư, các báo cáo kinh tế kỹ thuật theo qui định hiện hành).
       - Thẩm định đấu thầu (Kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu);
       - Theo dõi chung công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo qui định.
       - Chủ trì xử lý các phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và đấu thầu.
       - Gửi các quyết định phê duyệt dự án, báo cáo đầu tư (bản phôtô) cho Phòng Tổng hợp - chiến lược và các phòng có liên quan
       - Thực hiện cơ chế ''Một cửa'' theo đề án đã được duyệt.

       Trưởng phòng: Phan Thanh Hùng

       Điện thoại: 060.3862711

       Email:

   3- Phòng Kinh tế - Văn xã:

       Chức năng nhiệm vụ:

       - Theo dõi, xây dựng và tổng hợp kế hoạch phát triển lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội: nông, lâm, ngư nghiệp; giao thông-vận tải; thuỷ lợi; công nghiệp; văn hoá - thông tin; thể dục-thể thao; giáo dục-đào tạo; y tế; lao động-thương binh và xã hội; dân số, gia đình và trẻ em; phát thanh-truyền hình; khoa học-công nghệ; tài nguyên-môi trường; Dân tộc và tôn giáo.
       - Xây dựng, tổng hợp kế hoạch và lồng ghép các chương trình, dự án và  chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.
       - Theo dõi tình hình hoạt động của các đơn vị kinh tế, các đoàn thể, các chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.
       - Tham gia thẩm định dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phòng theo dõi.
       - Tham  mưu, theo dõi và quản lý hoạt động công nghệ thông tin và quản trị mạng vi tính của cơ quan.

       Trưởng phòng: Lê Công Dinh

       Điện thoại: 060.3863674

       Email:

   4- Phòng Đăng ký kinh doanh:

       Chức năng nhiệm vụ:

       - Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp theo qui định hiện hành.
       - Xây dựng, quản lý và cung cấp thông tin về doanh nghiệp trong phạm vi địa phương cho UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo định kỳ và các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.
       - Tiếp nhận hồ sơ chứng nhận đầu tư: xem xét tham mưu cho Giám đốc Sở trình UBND tỉnh cấp chứng nhận đầu tư.
       - Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp khi vi phạm các qui định hiện hành.
       - Thường trực Ban đổi mới sắp xếp doanh nghiệp của tỉnh.
       - Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng xử lý phát sinh sau đăng ký kinh doanh và cấp ưu đãi đầu tư.
       - Hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký kinh doanh cho các huyện, thị và trong tỉnh về đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã.
       - Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong việc quản lý, hướng dẫn câu lạc bộ doanh nghiệp của tỉnh theo chức năng.
       - Thực hiện cơ chế ''Một cửa'' theo đề án đã được duyệt.

       Phó Trưởng phòng: Hoàng Văn Lợi

       Điện thoại: 060.3863676

       Email:

   5- Phòng Kinh tế - Đối ngoại:

       Chức năng nhiệm vụ:

       - Xây dựng, tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế đối ngoại, thương mại, dịch vụ.
       - Làm đầu mối trong việc kêu gọi quản lý, sử dụng các nguồn vốn ODA, NGO, FDI và các nguồn viện trợ nước ngoài khác.
       - Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép đầu tư cho các dự án FDI và theo dõi tình hình họat động của các dự án FDI.
       - Chủ động phối hợp với các phòng trong Sở, các cơ quan, đơn vị có liên quan kêu gọi, vận động viện trợ, đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
       - Hướng dẫn thủ tục trong việc đầu tư của các doanh nhân trên địa bàn ra nước ngoài.
       - Tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực và nguồn vốn phòng theo dõi.
       - Phối hợp với phòng Thẩm định xử lý các phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và đấu thầu (sử dụng nguồn vốn ODA, NGO).
       - Theo dõi, tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội khu vực cửa khẩu Bờ y - Ngọc Hồi và các dự án đầu tư hợp tác liên vùng, liên quốc gia.
       Phó trưởng phòng: Trần Đăng Ninh
       Điện thoại: 060.3862546

       Email:

   6- Phòng Thanh tra:        Chức năng nhiệm vụ:

       - Xây dựng chương trình, kế họach thanh tra hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được Giám đốc Sở phê duyệt.
       - Tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ theo chương trình, kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất việc chấp hành chính sách pháp luật về Kế họach và Đầu tư.
       - Tiếp dân, xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại hoặc tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở.
       - Phối hợp với Thanh tra tỉnh thanh tra các sở, ngành và địa phương giải quyết các vụ việc thuộc lĩnh vực Kế họach và Đầu tư.
       - Thực hiện các quy định của nhà nước bảo vệ bí mật trong quá trình thanh tra.
       - Là bộ phận thường trực của Sở về công tác chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

       Chánh thanh tra: Trần Văn Đông

       Điện thoại: 060.3911019

       Email:

   7- Phòng Tổ chức - hành chính:

       Chức năng nhiệm vụ:

       - Tham mưu cho Giám đốc trong công tác qui hoạch, tuyển dụng, đề bạt bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; theo dõi và đề nghị nâng lương thường xuyên kịp thời cho cán bộ, công chức và người lao động.
       - Thực hiện nhiệm vụ hậu cần của cơ quan: bảo quản, bảo trì và chuẩn bị đầy đủ, kịp thời về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính cho các hoạt động của cơ quan.
       - Thực hiện công tác kế toán, kho, quỹ theo qui định hiện hành, thanh toán đầy đủ các chế độ tiền lương, công tác phí, các chế độ khác đối với cán bộ, cán bộ, công chức và người lao động.
       - Hàng tháng tổng hợp báo cáo với chủ tài khoản và Giám đốc về thu, chi và tình hình tài chính của đơn vị. Tham mưu trong việc công khai tài chính theo qui định.
       - Thực hiện công tác văn thư - lưu trữ của cơ quan, tiếp nhận, phân loại trình Lãnh đạo xử lý và chuyển công văn kịp thời, chính xác; Lưu trữ và bảo đảm thực hiện nguyên tắc bảo mật tài liệu theo qui định hiện hành. Đồng thời kiểm tra thể thức văn bản trước khi phát hành.
       - Bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường trong cơ quan luôn xanh, sạch, đẹp.
       - Theo dõi việc thực hiện cơ chế ''Một cửa'' theo đề án đã được duyệt.
       Trưởng phòng: Lê Tri Tài
       Điện thoại: 060.3862710

       Email:

III/ Các đơn vị trực thuộc:

   1- Trung tâm Xúc tiến đầu tư:

       Chức năng nhiệm vụ:

       Thu thập, xử lý và cập nhật thông tin, tư liệu về pháp luật, kinh tế - xã hội, dự báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tình hình đầu tư trên địa bàn, trong nước, trong khu vực để giúp cáctổ chức, cá nhân lựa chọn dự án đầu tư.
       Phối hợp tổ chức và soạn thảo các tư liệu liên quan đến tuyên truyền, giới thiệu, quảng cáo, hội thảo, triển lãm.
       Hợp tác với các cơ quan tư vấn đầu tư, các tổ chức trong và ngoài nước để tổ chức các họat động xúc tiến đầu tư, cung cấp các số liệu, dữ liệu về kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực có liên quan. thông qua các mối quan hệ đối tác để  vận động các nguồn vốn ODA, FDI và đầu tư trong nước.
       - Phối hợp, tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về họat động XTĐT.
       - Tư vấn trong lĩnh vực tìm kiếm cơ hội đầu tư, lập dự án cho các đối tác có yêu cầu như: dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, thị xã; các dự án ngoài khả năng của các tổ chức tư vấn chuyên ngành; tư vấn cho các nhà đầu tư về các lĩnh vực có liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
       - Thực hiện các nhiệm vụ thuộc hoạt động sự nghiệp của Kế họach và ĐT:
       - Tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách về các lĩnh vực do phòng theo dõi quản lý.
       - Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng có liên quan thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu.

       Giám đốc Trung tâm: Trần Văn Thiện

       Điện thoại: 060.3910260

       Email:

Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Tìm kiếm