SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
9
6
4
6
9
6
               Sở Giao thông và vận tải

SỞ GIAO THÔNG VÀ VẬN TẢI

 

  
Địa chỉ:  135 - Bà Triệu- Thị Xã Kon Tum
 Điện thoại:  0603.862536
 Fax:  0603.914197
 Email:  sgtvt@kontum.gov.vn
           
   
        Chức năng nhiệm vụ:
  
         Sở Giao thông Vận tải Kon Tum là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giao thông - vận tải (Bao gồm: Đường bộ và đường sông) trên địa bàn tỉnh.
 
           Sở Giao thông Vận tải Kon Tum chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và trực tiếp của UBND tỉnh. Đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giao thông - Vận tải.
 
          Sở Giao thông Vận tải Kon Tum có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc Nhà nước.

 CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Lãnh đạo Sở:
1.1. Giám đốc: 
       Ông: Lê Khắc Tịnh                    Chức danh: Giám đốc Sở
          Điện thoại: 060.3851.015
          Email:
          Lĩnh vực phụ trách:                                        
    - Lãnh đạo chỉ đạo và quản lý chung về mọi mặt hoạt động và công tác của Sở; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh , Bộ GTVT về các hoạt động của ngành GTVT.
           - Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: Quản lý hoạt động vận tải thuỷ, bộ; công tác tổ chức cán bộ; công tác tài chính ngành; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tiền lương, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác an toàn giao thông; công tác cải cách hành chính; công tác an ninh quốc phòng.
          - Kiêm nhiệm các chức danh: Phó ban thường trực an toàn giao thông; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Sở; Chủ tịch Hội đồng kỷ luật Sở; Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức Sở; Trường ban phòng chống tham nhũng và buôn lậu Sở ; Trưởng ban cải cách hành chính Sở; Trưởng ban phòng chống bão lũ và giảm nhẹ thiên tai Sở; Trưởng Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân Sở; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự - Tự vệ cơ quan.
 
1.2. Phó Giám đốc thường trực:
          Ông: Phạm Ngọc Minh                Chức danh: Phó Giám Đốc Sở
          Điện thoại : 060.3862.181
        Email:
          Lĩnh vực phụ trách:                                        
 
          Thay mặt giám đốc chủ trì giải quyết công việc của cơ quan khi Giám đốc Sở đi vắng; trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Xây dựng hoặc tham gia các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn ngành, qui trình, qui phạm, định mức KTKT có liên quan đến quản lý kết cấu hạ tầng đường bộ; chuẩn bị và triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng giao thông do Sở làm chủ đầu tư; Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát thiết kế, kiểm định các công trình giao thông do Sở làm chủ đầu tư; Phê duyệt các báo cáo thẩm định thiết kế công trình giao thông theo phân cấp; Phê duyệt Thiết kế, dự toán các dự án ĐTXD do Sở làm chủ đầu tư; đảm bảo chất lượng, an toàn giao thông công trình XDCB; tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ các qui định về chất lượng công trình xây dựng giao thông trên địa bàn Tỉnh; đăng ký chữ ký tại kho bạc Nhà nước các tài khoản thanh toán thuộc nguồn vốn đầu tư XDCB, SNKT; ký các khoản thu, chi, chuyển khoản thuộc nguồn chi phí quản lý dự án.
          -Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Chống tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm trong hoạt động đầu tư XDCB và SNKT, Thi đua khen thưỏng trong lĩnh vực XDCB.
           - Đảm nhiệm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở các dự án thuộc nguồn vốn XDCB, SNKT; Thành viên Ban tư vấn thẩm định dự án đầu tư Tỉnh; Phó Ban phòng chống bão lụt và giảm nhẹ thiên tai Sở; Phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Sở; Phó ban phòng chống tham nhũng và chống buôn lậu ngành GTVT; Phó ban chỉ đạo công tác Phòng không nhân dân Sở; Tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự- Tự vệ cơ quan.
 
1.3. Phó giám đốc: Đang chờ bổ nhiệm
          Ông:                                                           Chức danh: Phó Giám Đốc Sở
          Điện thoại :         Email:
          Lĩnh vực phụ trách:                                        
     Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quản lý việc đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX cơ giới đường bộ, đăng ký xe máy chuyên dùng theo phân cấp của Bộ GTVT và Cục ĐBVN, Cục đăng kiểm; Thanh Tra chuyên ngành GTVT đường bộ, đường thuỷ; Quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ; Công tác giao thông nông thôn; Công tác khoa học công nghệ, sáng kiến kỹ thuật và môi trường; Công tác xã kết nghĩa; Công tác pháp chế; Tham gia qui hoạch phát triển lực lượng vận tải và các dự án liên quan đến vận tải đường bộ; Quản lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật hệ thống tỉnh lộ và Quốc lộ do Cục ĐBVN uỷ thác; Quản lý GPLH đặc biệt xe cơ giới quá khổ, qúa tải; cấp giấy phép thi công công trình giao thông; đăng ký chữ ký tại kho bạc Nhà nước tỉnh về khoản chi hoạt động thường xuyên của Sở và TK nguồn thu phí, lệ phí; ký các khoản thu chi, chuyển khoản về hoạt động chi thường xuyên văn phòng Sở và nguồn thu phí, lệ phí khác.
          - Gíup giám đốc Sở theo dõi chỉ đạo : Quản lý chất lượng công trình thuộc nguồn vốn XDCB, SNKT khi giám đốc giao nhiệm vụ; chống tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm trong lĩnh vực sát hạch, cấp , đổi GPLX; tham gia hoạt động các dự án trực thuộc Sở.
          - Đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ.
 
2. Các phòng chuyên môn thuộc Sở:
2.1. Phòng Tổng hợp:
*. Chc năng, Nhiệm vụ chủ yếu của phòng:
          - Tham mưu cho Lãnh đạo về công tác tổ chức cán bộ như: công tác đào tạo, bồi dưỡng; tiếp nhận, điều động, luân chuyển, thuyên chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; công tác tiền lương, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; thực hiện cơ chế một cửa; lập các báo cáo đinh kỳ thuộc chức năng của phòng.
           - Công tác pháp chế: Tham mưu cho Lãnh đạo thực hiện các văn bản pháp luật; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kiểm tra rà soát và soạn thảo bổ sung, sủa đổi các qui định của văn bản pháp luật.
    - Công tác Hành chính- quản trị: Quản lý sử dụng tài sản, vật kiến trúc, công trình phúc lợi công cộng, tổ chức hội nghị, hội họp, tiếp khách, phục vụ các nhu cầu về làm việc, sinh hoạt, bảo vệ cơ quan...
          - Công tác văn thư, lưu trữ.
          - Tham gia Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật Sở; Phó ban chỉ huy quân sự- tự vệ; Phó ban Sát hách cấp GPLX ô tô-mô tô,Thành viên ban chỉ đạo phòng không nhân dân; Hội đồng kiểm kê tài sản; Ban chỉ đạo JO 9001-2000...
  Thành viên tổ kiểm tra rà soát và soạn thảo bổ sung, sửa đổi các văn bản, thực hiện công tác CCHC của Sở.
 
* Trưởng phòng: Ông: Trịnh Văn Tẹo
          Điện thoại: 060.3862.536    
          Email:
 
2.2 Phòng Kế hoạch - Tài chính:
* Chức năng nhiệm vụ của phòng:
           - Công tác Kế hoạch: Tham mưu cho lãnh đạo: Xây dựng quy hoạch, Kế hoạch ngành dài hạn, trung hạn và hàng năm; điều hành thực hiện kế hoạch XDCB cà SCĐB công trình giao thông do Sở quản lý; soạn thảo các hợp đồng XDCB; Theo dõi tiến độ và đôn đốc thực hiện hợp đồng; kiểm tu, nghiệm thu công trình SCĐB; công tác thanh lý hợp đồng; thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; công tác đấu thầu, chỉ định thầu các công trình được giao.; công tác báo cáo Thống kê ngành.
          - Công tác Tài chính: Tham mưu cho lãnh đạo về công tác Tài chính- Kế toán; tổ chức thực hiện công tác kế toán tại đơn vị; thu thập, xử lý thông tin số liệu kế toán; kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các khoản nộp, thanh toán nợ, quản lý sử dụng nguồn tài sản; công khai dự toán năm, báo cáo tài chính quý, năm; kiểm kê tài sản; kiểm tra kế toán các đơn vị trực thuộc trong ngành thuộc phạm vi của Sở.
* Trưởng phòng: Ông: Nguyễn Mạnh Tuấn
          Điện thoại: 060.3864.993    
          Email:
 
2.3. Phòng Quản lý Vận tải và phương tiện người lái:
 * Chức năng nhiệm vụ ca Phòng:
          Xét duyệt thiết kế cải tạo, hoán cải phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa; quản lý, đăng ký phương tiện xe máy chuyên dùng, phương tiện thủy nội địa; giám định sửa chữa phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa; giám định tại nạn giao thông phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa; quản lý đào tạo, sát hạch cấp GPLX phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa; cấp mới, cấp đổi, di chuyển GPLX phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa; quản lý vận tải hành khách và hàng hóa đường bộ, phương tiện thủy nội địa; quản lý luồng tuyến vận tải; cấp phép vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, xe chất lượng cao, xe chạy hợp đồng, vận tải quốc tế; thu phí và lệ phí...
* Trưởng phòng: Ông: Nguyễn Hữu Hùng
          Điện thoại: 060.3862.994    
          Email:
 
2.4. Phòng Quản lý kỹ thuật hạ tầng Giao thông
     * Chức năng nhiệm vụ:
          - Công tác quản lý đường sá: Cấp giấy phép thi công, giấy phép lưu hành đặc biệt; Theo dõi, đôn đốc phong trào giao thông nông thôn; quản lý và sửa chữa thường xuyên các tỉnh lộ 671, 672 ,673, 674, 675,676, 677,678 , đường tái định cư Hà Mòn từ sa thầy - Đak Tô và các Quốc lộ 24,14C, 40 địa phận tỉnh Kon Tum , Tổng số 618 Km Trong đó : Tỉnh lộ 392 Km , Quốc lộ 226Km; Quản lý các dự án sửa chữa lớn , sửa chữa vừa các tỉnh lộ, Quốc lộ; thường trực bão lũ, thực hiện kiểm tra tham mưu chủ trương, giám sát khối lượng khắc phục bão lũ đảm bảo giao thông; Quản lý giám sát bước khảo sát, lập dự án đầu tư một số công trình xây dựng cơ bản; tham gia làm thành viên các đoàn thanh tra liên ngành và Thanh tra sở; tham mưu cho lãnh đạo Sở các dự án xây dựng giao thông; cập nhật hiện trạng giao thông toàn tỉnh để phân loại đường phục vụ cho việc tính giá cước vận chuyển; tiếp nhận bàn giao các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; cập nhật theo dõi các điểm đen tai nạn giao thông để tham mưu lãnh đạo xử lý.
           - Công tác thẩm định XDCB: Thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư các công trình giao thông trên địa bàn theo phân cấp; thẩm định an toàn giao thông đường bộ các công trình giao thông trên địa bàn theo văn bản 2097/UBND-XD ngày 05/10/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon tum cho đến khi trên địa bàn và khu vực có các tổ chức cá nhân đảm bảo điều kiện năng lực thẩm định an toàn giao thông đường bộ; thẩm định thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công, thẩm định dự toán, tổng dự toán, thẩm định nhiệm vụ và phương án khảo sát, thiết kế các công trình do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư ; tham gia góp ý và thẩm định các dự án có liên quan đến giao thông vận tải trên địa bàn khi có yêu cầu; một số công tác liên quan đến quản lý chất lượng công trình giao thông của chủ đầu tư và các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.
 
* Trưởng phòng: Ông: Ninh Văn Đề
          Điện thoại: 060.3866.741    
          Email:
 
2.5. Phòng An toàn Giao thông
* Chức năng nhiêm vụ:
          Tham mưu cho Lãnh đạo kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về trật tự an toàn giao thông; đề xuất kiến nghị với cấp trên về các biện pháp phối hợp giữa các sở, ban, ngành, huyện, thị xã để thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã được phê duyệt; phối hợp với các cơ quan, tổ chức đoàn thể có liên quan trong việc tuyên truyền, giáo dục, phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân những quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tổ chức phối hợp với các cơ quan Nhà nước có liên quan, UBND các huyện, thị xã kiểm tra thực hiện các quy định về trật tự an toàn giao thông; tổ chức việc phối hợp các ngành, các cấp khắc phục hậu quả các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh; tổ chức việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng Thanh tra giao thông và cảnh sát trong việc kiểm tra thực hiện các qui định về an toàn giao thông ở địa phương; theo dõi tổng hợp tình hình trật tự an toàn giao thông trong phạm vi tỉnh, báo cáo Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia, UBND tỉnh theo qui định; tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết tình hình trật tự an toàn giao thông; xét và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, xử lý kỷ luật về trật tự an toàn giao thông.
* Trưởng phòng: Ông: Phạm Hồng Duy
          Điện thoại: 060.3862.536    
          Email:
 
3. Các Đơn vị thuộc Sở:
3.1. Thanh tra Sở Giao thông vận tải:
          Tên cơ quan: Thanh tra Sở Giao thông vận tải
          Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Thái Học - thị xã Kon Tum - tỉnh Kon Tum
          Điện thoại: 060.3861.180                     Fax: 060.
* Chánh Thanh tra: Ông: Phan Hữu Phước
          Điện thoại: 060.3866.843    
          Email:
 * Chức năng nhiệm vụ:
    - Thanh tra GTVT là cơquan thuc S GTVT, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở GTVT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở GTVT.
          - Thanh tra GTVT có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
    - Thanh tra Sở Giao thông vận tải thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại luật Thanh tra, Nghị định số 136/2004/NĐ-CP ngày 16/6/2004 của Chính phủ; xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành giao thông vân tải, trình Giám đốc Sở phê duyệt và thực hiện chương trình đó;
           - Thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải: Thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan, tổ chức, các nhân trong việc chấp hành các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng đường bộ, đường thuỷ nội địa; Thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan, tổ chức, các nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải ; phối hợp và hỗ trợ chính quyền cấp huyện, cấp xã, thanh tra kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan, tổ chức, các nhân trong việc chấp hành các quy định về bảo vệ, chống lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ; Thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở đào tạo, sát hạch cấp giấy phép do địa phương trực tiếp quản lý trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đào tạo, cấp bằng, giấy phép, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ cho người điều khiển phương tiện giao thông và người điều khiển phương tiện và người vận hành phương tiện thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải; khi có yêu cầu phối hợp với thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải Trung ương trong việc thanh tra, kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông vận tải; phối hợp với lực lượng Công an và các tổ chức, lực lượng có liên quan khác trong việc phòng ngừa và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông vận tải.
           - Thanh tra hành chính : Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ được giao của tổ chức, các nhân thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Sở; thanh tra quyết định theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định xử lý; chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn thanh tra hành chính theo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh.
           - Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở: Chủ trì hoặc tham gia tiếp công dân đén khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật; gíup Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, quyết định kỷ luật của Giám đốc Sở đối với tổ chức, các nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; xá minh, kết luận và kiến nghị giải quyết tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định; theo dõi, kiểm tra các tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở trong việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện công tác phòng ngừa, chống tham nhũng trong lĩnh vực giao thông vận tải ở địa phương; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các quy định về pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;; quản lý tài sản và kinh phí phục vụ hoạt động của Thanh tra Sở.
 
 
3.2. Bến xe ô tô khách Liên nội tỉnh :
          Tên cơ quan: Bến xe ô tô khách Liên nội tỉnh
          Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng - thị xã Kon Tum - tỉnh Kon Tum
          Điện thoại: 060.3864.443                    Fax: 060.
* Trưởng Bến: Ông: Trần Thanh Huy
          Điện thoại: 060.3864.443    
          Email:
 * Chức năng nhiệm vụ:
    - Bến xe ô tô khách Liên nội tỉnh Kon Tum trực thuộc Sở GTVT, chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Sở GTVT.
          - Tổ chức và hoạt động của Bến xe ô tô khách Liên nội tỉnh thực hiện theo chế độ hạch toán kinh tế độc lập, kinh doanh dịch vụ theo hệ thống chuyên ngành, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng
    - Tổ chức quản lý và thực hiện mọi hoạt động của Bến theo quy định của ngành và chỉ tiêu kế hoạch cuă Nhà nước giao.
          - Tổ chức bán vé và đại lý vé cho các chủ phương tiện theo hợp đồng ký kết, phối hợp hoạt động trên Bến với các đơn vị vận tải ô tô khách điều hành đón và chở khách, đảm bảo cho xe xuất bến đúng giờ quy định.
          - Tổ chức xếp hành lý, hàng ký gửi và chở hành lý, hàng ký gửi ( Kể cả xe máy, xe đạp), tổ chức trông giữ và bảo vệ, bảo quản ô tô đậu đỗ trong Bến.
          - Phối hợp với chính quyền địa phương, công an khu vực tổ chức đảm bảo trật tự trị an và an toàn trên Bến, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường.
          - Phối hợp với các ngành hữu quan như: Thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, thuế vụ... kiểm tra việc chấp hành thuế kinh doanh vận tải khách và các sắc thuế khác, chống thất thu cho ngân sách Nhà nước.
 
3.3. Trung tâm đăng kiểm 82.01.S:
          Tên cơ quan: Trung tâm đăng kiểm 82.01.S
          Địa chỉ: Số 99 Huỳnh Thúc Kháng - thị xã Kon Tum - tỉnh Kon Tum
          Điện thoại: 060.3864.202                     Fax: 060.3864.202                    
* Trạm trưởng: Ông: Ngô Văn Đức
          Điện thoại: 060.3864.128    
          Email:
           * Chức năng nhiệm vụ:

 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Tìm kiếm