SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
6
8
9
2
1
4

Sở Giáo dục và Đào tạo

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 Địa chỉ:
 22 - Nguyễn Thái Học - Thị Xã Kon Tum
 Điện thoại:
 060 3.862310
 Fax:
 060 3.862310
 Email:
 sgddt@kontum.gov.vn

 

Chức năng nhiệm vụ:
       Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân tỉnh, tham mưu giúp Ủy ban nhân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong phạm vi toàn tỉnh về lĩnh vực: Giáo dục mầm non; giáo dục phổ thông; giáo dục chuyên nghiệp; giáo dục chính quy, giáo dục không chính quy; công tác phổ cập và các loại hình trường, lớp đào tạo: Công lập, ngoài công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Cơ cấu tổ chức bộ máy
 
 
1. Lãnh đạo Sở:
        - Ông:          Nguyễn Sỹ Thư, Giám đốc Sở GD&ĐT
        Điện thoại:    3862 672
        Email:           nsthu.sgddt@kontum.gov.vn
       Lĩnh vực phụ trách:  Giúp Giám đốc Sở điều hành công việc của Sở; trực tiếp phụ trách công tác Giáo dục Trung học, Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.
 
2. Các phòng chuyên môn Sở:
              -Văn phòng Sở
              -Thanh tra Sở
              -Phòng Kế hoạch-Tài chính
              -Phòng Tổ chức cán bộ
              -Phòng Giáo dục Tiểu học và Mầm non
              -Phòng Giáo dục Trung học
              -Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp
              -Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

2.1/ Văn phòng Sở:
  * Chức năng nhiệm vụ:
   - Giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác hành chính, quản trị đối với hoạt động của cơ quan Sở; điều phối hoạt động của các tổ chức thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch làm việc; giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác thi đua khen thưởng, thông tin và tuyên truyền về giáo dục và đào tạo trong phạm vi toàn tỉnh.
  - Tổ chức, quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ trong cơ quan Sở; thừa lệnh điều hành công tác tài chính của Cơ quan Sở, điều hành phương tiện công tác, thiết bị phục vụ cơ quan; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan và của ngành; phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của ngành; trực tiếp đầu mối giải quyết việc tiếp dân theo cơ chế “1 cữa”.
  * Chánh văn phòng:    Võ Xuân Thủy
   Điện thoại:     3914 325

2.3/ Phòng Kế hoạch-Tài chính:
  * Chức năng nhiệm vụ:
   - Giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp GD&ĐT; về hoạt động tài chính trong lĩnh vực GD&ĐT; về phát triển và quản lý CSVC của ngành theo phân cấp quản lý.
  - Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển GD&ĐT theo từng năm học, từng giai đoạn; phụ trách kế hoạch và tài chính của ngành; theo dõi, tổng hợp, quản lý kinh phí chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục và chương trình mục tiêu quốc gia của ngành; phụ trách công tác xây dựng cơ bản, các công trình do Sở GD&ĐT chủ đầu tư; kế toán xây dựng cơ bản và một số dự án.
  * Trưởng phòng:     Đào Quang Minh
   Điện thoại:             3861 283
   Email:                    dqminh.sgddt@kontum.gov.vn

2.4/ Phòng Tổ chức cán bộ:
  * Chức năng nhiệm vụ:
   - Giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tổ chức, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ trong phạm vi được phân cấp.
  - Phụ trách công tác tổ chức bộ máy và nhân sự; phối hợp các phòng chức năng: xây dựng quy hoạch trường lớp và cơ sở giáo dục thuộc Sở, thẩm định các điều kiện về việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở giáo dục thuộc lĩnh vực GD&ĐT; xây dựng cơ cấu ngạch công chức, viên chức, tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và phân bổ chỉ tiêu biên chế lao động cho các đơn vị trực thuộc Sở; quy hoạch đội ngũ cán bộ và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBQL; đề nghị Giám đốc Sở hoặc cấp có thẩm quyền quyết định việc bố trí, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, nâng lương, hết thời gian thử việc, bổ nhiệm vào ngạch..; thường trực hội đồng kỷ luật của ngành.
  * Trưởng phòng:     Lê Thắng Lợi
   Điện thoại:             6211 259
   Email:                    ltloi.sgddt@kontum.gov.vn    

2.5/ Phòng Giáo dục Tiểu học và Mầm non:
  * Chức năng nhiệm vụ:
   - Giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục Tiểu học và giáo dục Mầm non trong phạm vi toàn tỉnh.
  - Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục Tiểu học và Mầm non theo năm học trình lãnh đạo phê duyệt và tổ chức hướng dẫn, thực hiện; Chủ trì xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục Tiểu học và giáo dục Mầm non; Phối hợp với bộ phận và các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác phổ cập GD Tiểu học, phổ cập GD Tiểu học đúng độ tuổi; tổ chức thi giáo viên giỏi cấp tỉnh, giỏi chuyên đề cấp tỉnh…định kỳ; tổ chức hoặc hướng dẫn phòng GD&ĐT các huyện thị tổ chức thi học sinh giỏi bậc Tiểu học cấp cơ sở; đề xuất các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục Tiểu học và Mầm non.
   * Trưởng phòng:     Hoàng Xuân Cẩm
   Điện thoại:             3864 682
   Email:                    hxcam.sgddt@kontum.gov.vn    

2.6/ Phòng Giáo dục Trung học:
  * Chức năng nhiệm vụ:
   - Giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục trung học (bao gồm THCS và THPT) trong phạm vi toàn tỉnh.
   - Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục trung học phổ theo năm học trình lãnh đạo phê duyệt và tổ chức hướng dẫn, thực hiện; Chủ trì xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục trung học và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và dạy học trong nhà trường;
   - Phối hợp với bộ phận và các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác phổ cập GD THCS và phổ cập giáo dục THPT; tổ chức thi giáo viên giỏi cấp tỉnh, giỏi chuyên đề cấp tỉnh…định kỳ; tổ chức thi học sinh giỏi bậc trung học; tuyển sinh vào lớp 10 và xét tuyển sinh vào lớp 6;…; tổng hợp đánh giá về giáo dục trung học trong phạm vi toàn tỉnh qua từng thời kỳ và năm học, qua đó đề xuất các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục trung học.
   * Trưởng phòng:     Thái Tăng Nghĩa
   Điện thoại:             3862 670
   Email:                    ttnghia.sgddt@kontum.gov.vn                  
   - Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục thường xuyên theo năm học trình lãnh đạo phê duyệt và tổ chức hướng dẫn, thực hiện; Chủ trì và phối hợp các phòng chuyên môn liên quan: tuyển sinh đào tạo hệ cử tuyển, hướng dẫn tổ chức các kỳ thi và đánh giá chất lượng giáo dục THCS và giáo dục bổ túc, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và CBQL theo chu kỳ và theo hàng năm; thanh tra, kiểm tra việc quản lý, cấp phát, thu hồi văn bằng chứng chỉ thuộc giáo dục chuyên nghiệp và thường xuyên; trực tiếp phụ trách và theo dõi công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, chuẩn hóa, nâng chuẩn của giáo viên.
   - Xây dựng kế hoạch hoạt khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của tỉnh hàng năm và theo năm học trình lãnh đạo phê duyệt và tổ chức hướng dẫn, thực hiện; tổ chức thi và xét tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS, THPT, bổ túc THPT; chủ trì công tác kiểm định chất lượng giáo dục MN, TH, THCS, THPT và đề xuất lãnh đạo các chủ trương, biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục; chủ trì xây dựng ngân hàng đề thi và kiểm tra phục vụ cho công tác khảo thí và kiểm định chất lượng trong phạm vi toàn tỉnh; chủ trì và phối hợp các phòng chuyên môn liên quan: xây dựng các văn bản hướng dẫn chỉ đạo và tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp, kiểm định chất lượng giáo dục; phối hợp với thanh tra: thanh tra thi, kiểm tra việc theo dõi, quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ theo quy định.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Tìm kiếm