SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
2
2
6
7
2
5

HỘI NÔNG DÂN TỈNH KON TUM

Địa chỉ:
43A Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
Điện thoại:
 0603.914237
Fax:
 0603.862527

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

1. Chức năng: 

          1.1. Vận động giáo dục hội viên, nông dân các dân tộc trong tỉnh phát huy quyền làm chủ, tích cực lao động sản xuất, học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.  

          1.2. Đại diện giai cấp nông dân tỉnh nhà tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước.  

          1.3. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của giai cấp và Hội Nông dân.
 
2. Nhiệm vụ: 

          2.1. Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân các dân tộc trong tỉnh hiểu biết đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, Chỉ thị của Hội Nông dân, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá.     
 
          2.2. Vận động tập hợp và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hoá; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hộ viên, nông dân...  

          2.3. Tập hợp đông đảo nông dân các dân tộc vào tổ chức Hội, nâng cao số lượng, chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước...

          2.4. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn; tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân...
 
        2.5. Mở rộng hoạt động đối ngoại theo quan điểm, đường lối của Đảng trên tinh thần hữu nghị, hợp tác, bình đẳng cùng phát triển với tổ chức nông dân, tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ thuộc các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Tìm kiếm