SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
0
0
4
2
4
7

Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

 

Giới thiệu chung

 
BAN DÂN TỘC TỈNH KON TUM
 Địa chỉ:
 163 - Bà Triệu - Thị Xã Kon Tum
 Điện thoại:
 0603866127
 Fax:
 0603.866127
 Email:
 bandantoc@kontum.gov.vn
 
 
Chức năng, nhiệm vụ:
1. Chức năng:
        - Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật hiện hành của Nhà nước.
        - Ban Dân tộc chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ của Ủy ban Dân tộc.
 
2. Nhiệm vụ:
 
       - Trình UBND tỉnh các Quyết định, Chỉ thị; các Chương trình, kế hoạch; các dự án quan trọng về lĩnh vực công tác dân tộc; các biện pháp nhằm bảo đảm điều kiện cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao dân trí của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.
        - Điều tra, nghiên cứu tổng hợp về nguồn gốc lịch sử, sự phát triển của các dân tộc; đặc điểm, thành phần dân tộc, kinh tế- xã hội, đời sống văn hóa, phong tục tập quán và những vấn đề khác về dân tộc trên địa bàn tỉnh theo phân công, phân cấp.
        - Chủ trì phối hợp với các ngành, các cấp ở địa phương trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc; các chương trình, dự án, mô hình thí điểm... đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn do UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc giao.
        - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác định canh, định cư đối với đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.
       - Tiếp đón, thăm hỏi, tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc; bồi dưỡng, lựa chọn những điển hình tập thể và cá nhân tiêu biểu có uy tín là người dân tộc thiểu số gương mẫu thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước; giúp UBND tỉnh nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
        - Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc phạm vi quản lý.
 
Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Ban Lãnh đạo:
        
 - Ông: Rơ Châm Giáo          Chức danh: Trưởng Ban.
           Điện thoại: 060.3864.933
           Email:
        
  - Ông: Đặng Quang Ngọc  Chức danh: Phó Trưởng Ban.
          Điện thoại: 060.3915.048
          Email:
       
 - Ông : Đặng Luận              Chức danh : Phó Ban.
 Điện thoại :
 Email :
 
2. Các phòng chuyên môn:
    2.1. Văn phòng:
     * Chức năng, nhiệm vụ:
           - Phối hợp với các phòng lập chương trình, kế hoạch công tác của Ban tháng, quý, 6 tháng, 1 năm.
         - Tham mưu tổng hợp, xử lý thông tin, báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm, báo cáo theo chuyên đề.
         - Giúp lãnh đạo Ban quản lý tài sản và công tác hành chính quản trị của cơ quan.
 
         - Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, chế độ bảo vệ, bảo mật trong cơ quan theo quy định.
 
         - Giúp lãnh đạo Ban quản lý tài chính đảm bảo thu- chi theo đúng quy định hiện hành.
 
         - Giúp lãnh đạo Ban theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan và thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác của cơ quan.
 
         - Tham mưu về công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, công tác bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan.
         - Bố trí phương tiện, lái xe phục vụ công tác của Ban.
          - Giúp Lãnh đạo Ban thực hiện Nghị quyết 04 Tỉnh ủy.
 
          * Chánh Văn phòng: Trần Văn Tấn
          Điện thoại: 060.3913.761
          Email:
 
    2.2. Phòng Chính sách Dân tộc:
          * Chức năng, nhiệm vụ:
            - Tham mưu cho lãnh đạo Ban về công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh (Chương trình 135, 134, 168, trợ giá trợ cước, hỗ trợ dân tộc ĐBKK, dự án định canh định cư...) và các chương trình, dự án khác hỗ trợ đầu tư cho đồng bào dân tộc do UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc giao.
          - Căn cứ vào các Quyết định, Nghị quyết của các cấp có thẩm quyền phòng chủ động tham mưu cho lãnh đạo Ban xây dựng hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.
          - Tham mưu cho lãnh đạo Ban trong việc phối hợp với ngành, các cấp hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các chính sách dân tộc cũng như việc triển khai thực hiện một số chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh.
          - Kịp thời nắm bắt những yêu cầu, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc để chủ động tham mưu cho lãnh đạo Ban có biện pháp giải quyết những vướng mắc thuộc phạm vi thẩm quyền của Ban.
          * Trưởng phòng: Hoàng Thị Bắc
          Điện thoại: 060.3866.126
          Email:
         
 * Phó Trưởng phòng: U Minh Nam
          Điện thoại: 060.3915.047
          Email:

          * Phó Trưởng phòng: Trần Thị Diệu Hằng
          Điện thoại: 060.3915.047
          Email:
 
    2.3. Thanh Tra Ban:
            * Chức năng, nhiệm vụ: Thammưu cho lãnh đạo Bantrong việc chủ động xây dựng kế hoạch hướng dẫn tổ chức thanh tra chuyên ngành và phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thanh tra liên ngành việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh theo đúng Pháp lệnh Thanh tra, Luật Thanh tra của Chính phủ và của ngành. 
          * Chánh Thanh tra: Lê Nguyên Hồng
           Điện thoại: 060.3915.049.
           Email:
 
Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Tìm kiếm