SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
2
2
6
8
0
8
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Thứ Năm, 19/08/2010, 16:20

Tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Ngày 26/7/2010 Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh ban hành kế hoạch số 60-KH/BCĐ về tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động
Trường cao Đẳng sư phạm Kon Tum
 
Theo kế hoạch nhằm tổng kết đánh giá lại toàn bộ kết quả đạt được, những khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân trong việc thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 4 năm qua. Qua tổng kết đánh giá đúng những chuyển biến về nhận thức và hành động trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ công chức, viên chức sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động; những tập thể, cá nhân điển hành tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó rút ra những kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm để triển khai tốt hơn Cuộc vận động trong những năm tiếp theo. Việc tổng kết phải được tiến hành từ cơ sở, bảo đảm đúng quy trình, đánh giá đúng thực chất, tránh tình trạng phô trương, hình thức, che giấu khuyết điểm.
 
Nội dung của Kế hoạch tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tập trung, đánh giá :
 
Về ưu điểm: Trong 6 tháng đầu năm 2010, các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) đã có nhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Cuộc vận động gắn với công tác tổ chức và tiến hành đại hội Đảng cấp cơ sở; nhiều TCCSĐ đã triển khai, duy trì và phát huy các phong trào có hiệu quả để tiếp tục đưa Cuộc vận động trở thành nội dung quan trọng trong sinh hoạt chính trị của các TCCSĐ gắn với các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước của đơn vị. Qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh các TCCSĐ, đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức, viên chức nhận thức sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc vận động; có những chuyển biến tích cực trong việc làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, góp phần gìn giữ, bồi đắp các giá trị đạo đức, lối sống, lòng yêu quê hương đất nước, yêu nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội, gắn kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.
 
Về khuyết điểm, yếu kém: Khắc phục yếu kém, khuyết điểm trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động các năm trước còn chậm. Việc triển khai thực hiện chuyên đề Cuộc vận động năm 2010 ở nhiều cơ sở vẫn còn chậm tiến độ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Đảng bộ khối; việc liên hệ bản thân để chỉ ra ưu, khuyết điểm của cá nhân; đăng ký kế hoạch thực hiện chuyên đề ở nhiều nơi còn sơ sài, chưa bảo đảm nội dung, chương trình của tập thể thực hiện chuyên đề ở một số nơi còn chung chung, chưa bảo đảm chất lượng; còn một số cơ sở chưa tổ chức học tập chuyên đề; việc viết bản đăng ký của cá nhân ở nhiều đơn vị chưa thực hiện. Một số Ban Chỉ đạo ở cơ sở chưa kiện toàn quy chế hoạt động của cấp mình trình Ban Chỉ đạo Đảng bộ khối xem xét, phê duyệt. Công tác tuyên truyền cuộc vận động ở một số cơ quan, đơn vị chưa được đẩy mạnh đúng mức. Việc phát hiện, tuyên truyền, giới thiệu và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những kinh nhiệm hay trong thực hiện Cuộc vận động vẫn còn ít. Một số cán bộ, đảng viên chưa tự giác trong việc học tập, việc đăng ký thực hiện chuyên đề năm 2010; trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vẫn còn một số đảng viên, cán bộ công chức thiếu ý thức tự giác, chưa gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; nói chưa đi đôi với làm, thiếu tinh thần trách nhiệm với công việc, với tập thể, với nhân dân.
 
Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm: Tiếp tục thực hiện các nội dung Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong năm 2010 theo Hướng dẫn ngày 26/11/2009 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cấp Đảng bộ khối, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và nội dung Cuộc vận động sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; triển khai thực hiện chuyên đề Cuộc vận động năm 2010 bảo đảm theo đúng quy trình và chú trọng thực chất; thực hiện chủ trương của Trung ương về giáo dục đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân; thực hiện cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung Cuộc vận động năm 2010, chấn chỉnh kịp thời các yếu kém, khuyết điểm đánh giá tổng quát 4 năm thực hiện cuộc vận động ở các cấp. Ban Chỉ đạo Đảng bộ khối phát động cuộc thi viết trong toàn khối về những tấm gương điển hình tiên tiến qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động.
 
Ảnh minh họa
                                                   
Tổ chức hội nghị tổng kết đối với cấp cơ sở là cấp ủy, chi- đảng bộ; Ban Chỉ đạo cấp Đảng bộ khối chọn 03 Ban Chỉ đạo cấp cơ sở để tổ chức hội nghị tổng kết điểm 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 
Đối với cấp cơ sở: Cấp ủy chỉ đạo tất cả đảng viên, lãnh đạo các đoàn thể chính trị ở cơ sở, công chức, viên chức và người lao động viết bản thu hoạch cá nhân 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nội dung bản thu hoạch tập trung đánh giá nhận thức của cá nhân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động; những kết quả cụ thể của cá nhân làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; những việc chưa làm được, nguyên nhân, những đề xuất kiến nghị.
 
Bản thu hoạch cá nhân được trình bày tại hội nghị chi- đảng bộ cơ quan vào đầu tháng 10/2010; chi- đảng bộ cơ quan góp ý và cá nhân hoàn chỉnh để gửi đến chi- đảng bộ lưu vào hồ sơ cán bộ, đảng viên.
 
Chi- đảng bộ cơ sở tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động tập trung vào những nội dung sau:
+ Đánh giá lại toàn bộ những nội dung Cuộc vận động mà đơn vị đã triển khai từ khi có Chỉ thị số 06 -CT/TW của Bộ Chính trị đến nay.
 
+ Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Số lượng tập thể được khen thưởng tối đa không quá ¼ số đơn vị trực thuộc (đối với những cơ sở có 04 đơn vị trực thuộc trở xuống thì khen thưởng 01 đơn vị), số cá nhân được khen thưởng tối đa không quá 04 lần số đơn vị được khen thưởng.
 
+ Thời gian tiến hành tổng kết: Hoàn thành việc tổng kết điểm trước ngày 30/9/2010. Sau đó các cơ quan, đơn vị tổ chức tổng kết diện rộng và hoàn thành trước ngày 15/10/2010. Các chi- đảng bộ mời các tổ chức cơ sở đảng theo cụm (Tổ) để tham dự. Danh sách, thời gian cụ thể liên hệ với Ban Chỉ đạo Đảng bộ khối để mời dự tổng kết điểm.
 
- Đối với Ban Chỉ đạo Đảng bộ khối: Tiến hành tổng kết vào đầu tháng 11/2010, dựa trên cơ sở tổng kết từ cấp chi- đảng bộ cơ sở. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảng bộ khối lựa chọn 01 tập thể và 03 cá nhân điển hình tiên tiến đề nghị cấp tỉnh khen thưởng. Danh sách đề nghị khen thưởng và báo cáo thành tích gửi về Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cấp Đảng bộ khối trước ngày 15/10/2010 để kịp xét chọn và làm các các thủ tục khen thưởng ở cấp tỉnh.
Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảng bộ khối tập trung chỉ đạo các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cấp cơ sở, các chi- đảng bộ căn cứ vào nội dung kế hoạch để chỉ đạo và triển khai thực hiện, bảo đảm đúng yêu cầu về chất lượng nội dung và tiến độ theo quy định.
 
Minh Thiện

Số lượt người xem: 25341 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm